Ny utlysning inom diabetes

Effektivare nationella strukturer och processer

Fram till den 15 september kan du som arbetar i diabetesrelaterade projekt där akademi, industri och hälso- och sjukvården samverkar söka stöd av Swelife. Utlysningen gäller projekt som utvecklar effektivare strukturer och processer för nationell användning och vidareutveckling av infrastruktur för forskning, utveckling och/eller innovation.

Konkreta exempel är teknikplattformar, testbäddar, biobanker, Diabetesregistret och andra typer av datakällor, Diabetesportalen, SciLifeLab och Kliniska Studier Sverige.

Utlysningen riktar sig till aktörer från hälso- och sjukvård, akademi och industri där alla tre sektorer, inklusive minst en infrastruktur för forskning, utveckling och/eller innovation, ingår.

De senaste decennierna har Sverige gjort omfattande investeringar i life science. Flera infrastrukturer som stöttar forskning, utveckling och innovation har etablerats och är öppna för forskare inom akademi, hälso- och sjukvård och industri. Ett viktigt led i att stärka Sveriges position på en global forsknings- och utvecklingsarena är att optimera nyttjandet av dessa befintliga investeringar.

Genom ökad tvärsektoriell samverkan kring en eller flera infrastrukturer för forskning, utveckling och/eller innovation ska förutsättningarna för att bedriva diabetesforskning i Sverige stärkas vilket ska påskynda utveckling av bättre och effektivare prevention, vård och/eller behandling inom diabetesområdet. Vid projektslut ska fortsatt utveckling/implementering vara tydligt förankrad hos relevanta aktörer, inklusive hälso- och sjukvården.

Efter avslutad projektperiod utvärderas projekten och bjuds in till fortsatt diskussion kring projektfinansiering, antingen från Swelife eller från andra aktörer.

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: