Halvårsberättelse 2017: rekordmånga projekt för svensk innovation

Foto: Kennet Ruona

Flera nystartade strategiska projekt och en genomförd steg 1-utlysning som slog rekord i både antal ansökningar och deras innovationshöjd – och som en konsekvens även utlysningens budget. Det första halvåret 2017 uppvisar många exempel på hur Swelife arbetar för att utmana hinder och stimulera nya nationella lösningar för innovation.

Fokusområde 1: 

Ökad nationell samverkan inom och mellan akademi, hälso- och sjukvård och näringsliv

Genomfört

 • Stöd till samverkansfora för life science-aktörer. Vi har arrangerat, stöttat och/eller medverkat i olika evenemang, exempelvis internationella Nordic Precision Medicine Forum i Köpenhamn, där Swelifes styrelseledamot Carl Borrebaeck var en av talarna (läs mer). Andra exempel är Cancer Collaboration i Lund och VC2VC i Stockholm.

Pågående 

 • Omvärldsbevakning: Swelife har nyligen etablerat ett utskott för omvärldsbevakning för att öka Swelifes internationella arbete, inte minst gentemot Bryssel. Arbetet är fokuserat i två insatser:
 1. Påverkansplattform: Plattformens arbete tar form; i samarbete med Medtech4Health etableras en operativ arbetsgrupp, ett antal fokusgrupper samt en referensgrupp med representanter för regioner, näringsliv, akademi, institut och myndigheter. Genom att knyta programmet till de insatser som sker på EU-nivå kan Swelife agera som nationell påverkansaktör för life science och dessutom ha större möjligheter att mobilisera nationella insatser i relation till dessa (läs mer).
 2. Omvärldsbevakningsutskott: Det nya utskottet arbetar specifikt med kartläggning och omvärldsbevakning och fungerar som ett stöd för Swelifes styrelse.

Planerat

 • Nodsamordning mellan Swelife och Kliniska studier Sverige ska utveckla samarbetet mellan Swelifes regionala noder och enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet så att förutsättningar för ett kvalitativt och långsiktigt hållbart samarbete befästs. Projektet syftar även till att stödja de regionala noderna i arbetet med att identifiera och beskriva olika regionala strukturer och funktioner för kliniska studier så att dessa sedan kan erbjudas i ett nationellt system. 

Fokusområde 2:

Ökad kvalitet liksom förbättrad nationell tillgänglighet och användbarhet av vårdrelaterade data

Genomfört

 • Projekt Pralin (uppföljning av riktlinjer för användning av biomarkörer): Ett förprojekt som undersökt möjligheterna att ta fram ett ramverk för hur uppföljningen av prediktiva biomarkörer ska inkluderas i de nationella onkologiriktlinjerna och följas upp för behandlingar inom cancerområdet. Arbetet drivs vidare inom projektet Realtidsdatabas inom cancer (läs mer).
 • Projekt Forskningsplattformen: Arbetet drevs som en förstudie med syfte att säkerställa den långsiktiga förvaltningen av Forskningsplattformen. Målet är att akademin och den forskande industrin snabbt och säkert skall kunna få tillgång till stora volymer av kliniska och patientregistrerade data. I en uppföljningsstudie undersöker Region Skåne hur det kan göras möjligt för regioninvånarna att anmäla intresse för att delta som patient eller frisk frivillig i kliniska studier som förs på regional eller nationell nivå (läs mer).

Pågående 

 • Realtidsdatabas inom cancer: Förstudieprojekt som ska ta fram och nationellt förankra en modell för hur vården, orskningen och industrin kan förses med data av värde för kvalitetsarbete, utveckling och forskning. Projektet ska också föreslå genomförandeorganisation och finansieringsmodell. Har nyligen beviljats ytterligare 500 000 kronor för att ta arbetet vidare mot breddimplementering (läs mer).
 • Projekt för sjukvårdsintegrerad biobankning: Tillsammans med sjukhus i hela Sverige driver Swelife nationell implementering av sjukvårdsintegrerad biobankning. Projektet innebär att alla prover samlas enligt nationell process för att säkerställa jämförbara prover och tillgängliggöra dessa för forskning. Under våren 2017 har 17 sjukhus/enheter arbetat enligt modellen eller med att implementera den (läs mer).

Nystartat

 • Projekt Sweper har beviljats 4 miljoner kr för att analysera hur svensk hälsodata blir det stöd som krävs för att optimera potentialen inom Personalised Medicine. Projektet är ett samarbete mellan akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet och har planerad finansiering med ytterligare 20 miljoner kr fram till 2020 (läs mer).

Fokusområde 3:

Ökad nationellt tillgänglig kompetens, kapital och infrastruktur

Genomfört

 • Utlysning steg 1, Projekt för bättre hälsa: 28 innovativa samverkansprojekt tilldelades i juni drygt 23 miljoner kr i den senaste utlysningen Projekt för bättre hälsa. Utlysningen som genomfördes som en samutlysning tillsammans med Medtech4Health lockade över 140 sökande. Swelife ökade sin budget från 10 till 18 miljoner kr, Medtech4Health avsatte 5 miljoner kr och Västra Götalandsregionen delfinansierade regionala projekt med 3,7 miljoner kr (läs mer).

Pågående 

 

 • Affärsutvecklingskompetens som del av utlysningen: Genom vårt nätverk av innovationsaktörer erbjuder Swelife skräddarsydd coaching och affärsutveckling till alla projekt som söker våra utlysningar. Vi kallar detta för Swelife hands-on modell. Arbetet är mycket uppskattat och har redan visat tydliga positiva resultat i form av ökad kvalitet och kompetensdelning (läs mer).
 • Kapital till SME:er: Mindre bolag (SME:er) har under våren tilldelats så kallade verifieringsmedel, ett stöd som används för att genomföra avgränsade moment för att påskynda kommersialiseringsfasen (läs mer).
 • Projektpitchar: De hittills finansierade projekten i Swelife-portföljen får ökad exponering, bland annat genom de nya pitchsidor som med start under våren publiceras på swelife.se, såväl på svenska som på engelska. Arbetet kompletteras med press- och mediearbete (läs mer).
 • LOU-arbete: Swelife har, med juridiskt stöd, tagit fram promemoria som behandlar i vilken utsträckning små- och medelstora företag (”SME”) ska tillämpa bestämmelserna och/eller principerna om offentlig upphandling då de erhåller finansiering från strukturfonderna samt Vinnova.
 • Kurs i klinisk prövningsmetodologi: Projektet tar fram en webbaserad kurs i klinisk prövningsmetodik (CTM) och evidensbaserad medicin (EBM). Kursen ska vara tillgänglig för läkare och sjuksköterskor på kliniska prövningsenheter och kliniska avdelningar som behandlar cancrar och hematologi i Sverige. Under våren har inspelningsarbetet för de olika kursmodulerna påbörjats. Leverans beräknas till tidig höst.
 • Samordning av finansierade projekt: De fyra delfinansierade projekten inom ”Effektivare nationella strukturer och processer för forskning, utveckling och/eller innovation inom diabetesområdet” har inlett en dialog för att se hur deras respektive arbeten ska kunna samverka för största möjliga effekt (läs mer).

Nystartat

 • Utlysning steg 2/Acceleratorprogram: I maj öppnade Swelife sin första steg 2-utlysning, där projekt som tidigare fått Swelifefinansiering kan ansöka om upp till 5 miljoner kr (läs mer).
 • Projekt Konkurrenskraft för cell- och genterapi har beviljats 1 miljon kr (med option på ytterligare 13 fram till 2020) för att stärka svenska aktörer i fältet med kunskap om processer, affärsutveckling och regulatoriska frågor (läs mer).

Planerat

 • Projekt Genomic Medicine Sweden drivs som en förstudie och ska ta fram ett underlag för hur precisionsmedicin kan implementeras nationellt och koordinerat i svensk sjukvård. På längre sikt ska projektet, i samarbete med flera aktörer, utveckla en ny typ av infrastruktur som möjliggör världsledande diagnostik och precisionsmedicin, med upp till 25 000 analyserade patientprover årligen. 
 • Projekt BioProcess Innovation Center ska facilitera det regeringsstödda centrum för verifiering av biologiska läkemedel som under året uppförs i Uppsala. Swelifes arbete ska säkra bestående arbetssätt och metoder för hur verifieringsprojekt tas in, genomförs och vidareförs. Satsningen fram till 2020 inkluderar även pengar till att genomföra verifieringsprojekt inom centret.
 • Projekt Resistens mot biologiska läkemedel ska utarbeta en modell för hur tester av läkemedelsresistens kan överföras från läkemedelsbolag till rutinsjukvård. I samarbete med företag som säljer tester för kvantifiering av läkemedelsresistens till läkemedelsbolag ska projektet i detta förprojekt presentera en process för att sätta kliniska tröskelvärden via pilotstudier med kliniskt material. 

Nytt inom Swelife/andra aktiviteter

 • Nya projektledare: Heather Marshall Heyman och Kristina Kannisto, har rekryterats för att på deltid leda projekten Påverkansplattform respektive Konkurrenskraft för cell- och genterapi.
 • Byte av ordförande: I juni valde Martin Ingvar att avgå som ordförande för Swelifes Governing Board. Han ersätts tillfälligt av vice ordförande Christina Lloyd Östberg. Valberedningen har påbörjat sitt arbete med att föreslå en ny ordinarie ordförande.
 • Hemsida på engelska: Swelife.se finns nu även på en något mindre omfattande engelskspråkig webbversion.
 • Första utvärderingen påbörjad: Eftersom Swelife är inne på sitt tredje år är innovationsprogrammet föremål för Vinnovas utvärdering, som avslutas med en hearing i september. Som ett första steg lämnade programkontoret i maj in en självutvärdering, enligt den mall som Vinnova tillhandahåller.
 • Budgetförstärkning: Swelifes budget har förstärkts med 5 miljoner kr för 2017 (totalt 38 Mkr 2017–2020) genom tillskott från regeringens forsknings- och innovationsproposition. Tillskottet allokeras till projekten Sweper respektive Konkurrenskraft för cell- och genterapi (läs mer).
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: