Nystartade strategiska projekt 2018

Samtidigt med det nya året startar sju nya strategiska projekt med stöd av Swelife. Digitalisering av barnsjukvård, samverkan för att förebygga hälsa och förbättrad diagnossättning inom diabetes är några av de frågor som projekten ska ägna sig åt. Här sammanfattar vi alla sju.

 

EIC pilot – Support till svenska små och medelstora företag

I detta projekt kan svenska småbolag söka ekonomiskt stöd för att koordinera ett EU-projekt. Stödet ska användas till att avsätta egen tid eller anlita konsult i ansökningsfasen. Beviljade medel delas ut i form av checkar.

Syftet är att stimulera fler svenska life science-bolag att söka och koordinera EU-projekt. Projektet ska öka möjligheten för svenska SMF:er att få EU-finansiering, och ska även bygga kompetens, öka internationalisering och utveckla och öka tillväxten i svenska SMF:er.

Projektet är en utveckling av Swelifes pågående internationella arbete som tog fart under 2017.

 • Värde:  Ökade möjligheter för internationella samarbeten för svenska småbolag. Accelererad utveckling av innovationer i svenska småbolag. Ett ökat antal snabbväxande småbolag i Sverige
 • Medverkande: Sweden Bio och EUSME Support 2020
 • Stöd från Swelife: 1 miljon kr för 2018, beslut för 2019 fattas hösten 2018.
 • Projektledare: Thomas Gunnarsson, Swelife

Förebyggande hälsa – en ny marknad med samhällsnytta under utveckling

Projektet ska kartlägga utvecklingen inom förebyggande hälsa samt bidra till utvecklingen av samverkansmodeller inom området.

På kort sikt är det primära projektmålet att skapa en första gemensam bild av utvecklingen inom det förebyggande hälsoområdet: aktörskap, drivkrafter, finansiering, ansvar och interaktioner redan idag. På längre sikt är ambitionen att dels kvalitetssäkra en sådan gemensam bild och dels utifrån en sådan analys bidra till utvecklingen av fungerande samverkansmodeller inom förebyggande hälsa.

Projektet syftar till att skapa en dialog med relevanta berörda aktörer och som kan formulera problem, vägval och möjliga lösningar.

 • Värde: Besvara ett antal frågor som uppstått i takt med att det utvecklas nya tjänster och produkter som främjar hälsa och förebygger ohälsa och att dessa produkter och tjänster inte alltid eller helt blir tillgängliga genom den offentliga hälso- och sjukvården.
 • Medverkande: Folkhälsomyndigheten, Unionen, Länsförsäkringar, COALA, KI Life Gene, KTH, MSD, RISE, Public Society AB, Krealys och Min Doktor.
 • Stöd från Swelife: 348 000 kr under 2018.
 • Projektledare: Marco Morner, Krealys

Ändrade arbetssätt vid införande av digitaliserad barnsjukvård på Barnsjukhuset Martina

I detta strategiska projekt vill sjukhuset utvärdera och utveckla de arbetssätt och förändringsprocesser som krävs för att lyckas med digitalisering och effektinhämtning i verksamheten. Detta ska ske i löpande sjukvård och inte som pilot eller som ett avgränsat forskningsprojekt.

Projektet ska utveckla generaliserbara och skalbara arbetssätt för digital vård genom att nyttja sensorer och patienternas egna data inom neuropsykiatri/ADHD, akutbesök, astma/födoämnesallergi samt barnkirurgi.

 • Värde: En mer individ- och värdebaserad vård.
 • Medverkande: Barnsjukhuset Martina, Sophiahemmet och GE Healthcare
 • Stöd från Swelife: 500 000 kronor under 2017 och 2018.
 • Projektledare: Claude Kollin, Barnsjukhuset Martina

Förbättrad diagnostik och behandling av diabetesrelaterade sjukdomar

Projektet ska etablera ett nätverk av kommersiella partners och utveckla affärsmodeller aom kan göra forskningsinfrastrukturerna ANDIS och ANDIU till en nationellt tillgänglig infrastruktur.

 • Värde: Förbättra diagnostik och behandling av diabetesrelaterade sjukdomar
 • Medverkande: Lunds universitet, Uppsala universitet, Region Skåne och Immunovia
 • Stöd från Swelife: Drygt 7,5 miljoner kronor för hela projektet (36 månader) varav 5 miljoner kr för de första 24 månaderna.
 • Projektledare: Anders Rosengren, Göteborgs universitet

Svensk översättning av EUPATI:s (European Patients’ Academy) verktygslåda

Det europeiska patientdrivna initiativet EUPATI (European Patients’ Academy) syftar till att öka patienters kunskap om och engagemang i utvecklingen av nya behandlingar.

Genom att översätta innehållet i EUPATI:s Educational Poolbox & Internet Library till svenska kan fler svenska patienter få kunskap om och tillgång till materialet. Det ökar deras kunskaper om läkemedelsforskning och läkemedelsutveckling och ger därmed svenska patientföreträdare bättre förutsättningar att representera i exempelvis myndighetssammanhang, samverkansprojekt och offentlig debatt. Ökad kunskap kring forskning stärker också möjligheterna för svenska patienter att medverka i kliniska studier. Swelife finansierar översättningen till svenska.

 • Värde: svenska patienter får högre kunskap om och deltar i högre utsträckning i kliniska studier.
 • Medverkande: HSO i Jönköpings län, LIF och Kliniska Studier i Sverige
 • Stöd från Swelife: 450.000 kr under 2018
 • Projektledare: Lars Winborg, HSO i Jönköpings län

Samverkan och integrerade digitala lösningar för förbättrad diabetesvård

Swelife delfinansierade under 2017 fyra pilotprojekt som nu drivs vidare i ett gemensamt projekt. Projektet har flera syften: att stimulera samverkan och samarbete mellan olika nätverk och discipliner, att underlätta rekrytering av prövare och patienter till kliniska studier, att möjliggöra resurseffektiva, pragmatiska studier samt att följa upp vård, förebyggande insatser och forskning på ett värdebaserat sätt.

Diabetes är ett pilotområde – de digitala verktygen och arbetssätten ska kunna användas inom valfritt terapiområde.

 • Värde: En mer individ-, värde- och evidensbaserad vård
 • Medverkande: Uppsala universitet, Karolinska institutet, Lunds universitet, Region Skåne, Medrave Software, Symptoms Europé, Microsoft, Acando, Medeon, Novo Nordisk, Diamyd Medical, Barndiabetesfonden, och åtta barn- och ungdomskliniker runt om i landet.
 • Stöd från Swelife: Drygt 7 miljoner kronor för hela projektet (36 månader) varav drygt 5 miljoner kronor för de första 24 månaderna.
 • Projektledare: Johan Sundström, Uppsala Clinical Research Center
 • Läs mer 

Strategisk plan för införande av test av antikroppar mot biologiska läkemedel i rutinsjukvård

Projektets mål är att etablera en ny rutin i sjukvården för att upptäcka de fall då patienter utvecklar anti-läkemedels antikroppar som gör att immunsystemet reagerar mot deras läkemedel.

Genom en kontinuerlig uppföljning med tester för läkemedelsnivåer och ADA kan man säkra att patienter får en behandling med önskad effekt. Den nya rutinen har en klar potential att förbättra och effektivisera vården för patientgruppen och skapa både effektivare och säkrare behandlingsrutiner.

 • Värde: En mer individ- och värdebaserad vård
 • Medverkande: Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset, läkemedels- och diagnostikbolag
 • Stöd från Swelife: Drygt 3,5 miljoner kronor för hela projektet (48 månader), varav 2 miljoner kr för projektets första 24 månader.
 • Projektledare: Anna Fogdell-Hahn, Karolinska Institutet
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: