Foto: Kennet Ruona

Årsberättelse 2016: Samverkan som röd tråd 

Under 2016 har Swelifes projekt engagerat experter inom olika sektorer i hela Sverige. Genom att utgå från och optimera befintlig kompetens och infrastruktur har arbetet gett skalbara och hållbara lösningar som ska bidra till en förbättrad folkhälsa. Mer än 100 organisationer från näringsliv, akademi och hälso- och sjukvård har aktivt bidragit till arbetet.

Swelife har under året initierat ett antal projekt för förnyelse inom hälso- och sjukvården. Dessa har till syfte att i samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv samordna och dela kunskap och kompetens och att utveckla innovativa arbetssätt, strukturer och rutiner som sedan ska kunna skalas upp, införas och användas brett i hela landet.

Vårt nätverk av regionala koordinatörer och lokala innovationsaktörer erbjuder stöd och affärsutveckling åt alla forskare, entreprenörer och innovationsprojekt som vill ta del av våra erbjudanden om finansiellt stöd. 

Swelife har under året utvecklat arbetet i relevanta nätverk för att dela kompetens och erfarenheter, bland annat genom olika evenemang. Ett exempel är de regelbundna möten som vi bjuder in Medtech4Health, Swedish Medtech, Sweden Bio, LIF och Vinnova till för att diskutera samverkansfrågor mellan våra program och organisationer. Ett annat är den innovationsverkstad för affärsutvecklare från inkubatorer, innovationsslussar och innovationskontor runt om i landet som Swelife arrangerade för första gången. Vid det årliga dialogmötet i oktober bidrog ett sjuttiotal av Swelifes huvudintressenter till en avstämning av Swelifes arbete. 

Swelife har även gett finansiell stöttning till flera event som alla syftar till att stimulera samarbete mellan olika aktörer och sektorer från hela landet. Några exempel är AIMDay, BrainGain Sweden, Nationell konferens om kliniska studier och Cancer Collaboration Day. 

Omvärldsbevakning blir ett allt viktigare verktyg för samverkan och utveckling. Genom ett strukturerat omvärldsbevakningsarbete tecknar vi en samlad bild av de satsningar som pågår inom life science-området i Sverige och Horizon 2020, liksom strategiska framtidsområden. Det är en förutsättning för att aktörer från olika delar av life science-sektorn ska kunna enas om vilka områden som kräver förstärkningar/satsningar.

Aktiviteter och leveranser:

1. Förnyelse inom hälso- och sjukvården

Insatser som hjälper hälso- och sjukvården i omställningen mot en mer individ-, evidens- och värdebaserad vård. 

Framtidens vårdinformationssystem (3H3R)

Under det första halvåret 2016 drev Swelife ett av Vinnovas två strategiska projekt som hade till syfte att lägga grunden för framtidens vårdinformationssystem. Arbetet är en del av regeringsuppdraget digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg. 

I juni 2016 presenterades 3H3R-utredningen med lösningar för att långsiktigt och nationellt lösa hälso- och sjukvårdens informationshantering och tillgängliggöra hälsorelaterade data för ökad patientnytta. Utredningen presenterades exempelvis vid ett välbesökt seminarium som Swelife arrangerade under Almedalsveckan.

 • Värde: Arbetet möjliggör och presenterar konkreta förslag för fortsatt utveckling av framtidens informationsförsörjning inom hälso- och sjukvården. 
 • Koppling till Swelifes effektlogik: Hälso- och sjukvården arbetar mer individ-, evidens- och värdebaserat.

Sjukvårdsintegrerad biobankning 

Tillsammans med sjukhus i hela Sverige driver Swelife en nationell implementering av sjukvårdsintegrerad biobankning. Projektet innebär att alla prover samlas enligt nationell process för att säkerställa jämförbara prover och tillgängliggöra dessa för forskning. Efter uppstarten 2016 arbetar 15 sjukhus med implementering. 

 • Värde: Nationell samordning och implementering av enhetlig process för sjukvårdsintegrerad biobankning.
 • Koppling till Swelifes effektlogik: Hälso- och sjukvården arbetar mer individ-, evidens- och värdebaserat. Nationellt nyttjande av kompetens och resurser.

Kurs i klinisk prövningsmetodologi

Ett effektivt sätt att säkerställa att nya behandlingsmetoder och forskningsrön kommer patienten till godo är att hälso- och sjukvården är involverad i kliniska prövningar. Detta projekt tar fram en webbaserad kurs i klinisk prövningsmetodik och evidensbaserad medicin som ska vara tillgänglig för läkare och sjuksköterskor.

 • Värde: Ett praktiskt verktyg för att öka kunnande, medvetande och intresse i området hos vårdpersonal och därmed öka antalet patienter som inkluderas i kliniska prövningar i Sverige. 
 • Koppling till Swelifes effektlogik: Hälso- och sjukvården arbetar mer individ-, evidens- och värdebaserat.

Uppföljning av prediktiva biomarkörer (PRALIN)

Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer som tydliggör vilka behandlingar och metoder som bör användas för att individen ska få bästa möjliga diagnos och behandling. Eftersom det saknas uppföljning av hur dessa riktlinjer används, får många patienter inte en optimal behandling. 

Detta förprojekt undersöker möjligheterna att ta fram ett förslag för hur uppföljningen av prediktiva biomarkörer ska inkluderas i de nationella onkologiriktlinjerna och följas upp för behandlingar inom cancerområdet. 

 • Värde: I förlängningen ett nationellt ramverk för uppföljning av prediktiva biomarkörer inom cancervården.
 • Koppling till Swelifes effektlogik: Hälso- och sjukvården arbetar mer individ-, evidens- och värdebaserat. 

Realtidsregister onkologi

För att optimera kvalitet och effektivitet vid patientmötet måste vårdpersonal snabbt kunna överblicka patientens sjukdomshistoria med hjälp av effektiva system som samlar, sorterar och åskådliggör data, exempelvis ett realtidsregister.

För att kunna införa realtidsregister i svensk cancervård behövs erfarenheter från ett flertal satsningar som kan samlas till en gemensam nationell modell. Denna förstudie syftar till att ta fram och nationellt förankra en sådan modell för att sedan kunna fortsätta med en nationell implementering. 

 • Värde: En skalbar modell för kliniska realtidsdata på cancerområdet för användning vid patientmötet, kvalitetsuppföljning, forskning och utveckling.
 • Koppling till Swelifes effektlogik: Hälso- och sjukvården arbetar mer individ-, evidens- och värdebaserat.

2. Hållbar tillväxt inom life science sektorn

Tjänster, stöd och verktyg för en ökad tillväxt inom life science-sektorn i Sverige. Öppna utlysningar med skräddarsydd affärsutveckling. Stöd och strategier för ett mer heltäckande finansieringsflöde från idé till innovation.

Affärsutvecklingskompetens (Hands-on-modellen)

Genom vårt nätverk av innovationsaktörer erbjuder Swelife skräddarsydd coachning och affärsutveckling till alla projekt som söker våra utlysningar. Vi kallar detta för Swelifes Hands-on-modell.

 • Värde: Nationell kompetensdelning mellan innovationsaktörer som både ökar kvaliteten i projekten och leder till en optimering av befintliga resurser inom innovationsstödsystemet.
 • Koppling till Swelifes effektlogik: Nationellt nyttjande av kompetens och resurser. Life science i Sverige är internationellt konkurrenskraftig. F&U inom life science ökar i Sverige.

Nationell samverkan mellan innovationsaktörer

Swelife har bjudit in och bidragit till olika träffar och nätverksbyggande för att underlätta erfarenhets- och kompetensdelning mellan innovationsaktörer från olika delar av Sverige. Ett arbete som i nästa led gynnar entreprenörer samt ökar takten i arbetet från idé till innovation. 

 • Värde: Nationell kunskapsdelning mellan affärsutvecklare inom life science
 • Koppling till Swelifes effektlogik: Nationellt nyttjande av kompetens och resurser.

Verktyg för affärssamarbete 

Swelife har tagit fram All Right – en uppsättning gratis mallar och juridiska riktlinjer för att underlätta och kvalitetssäkra samarbete mellan olika aktörer. 

 • Värde: Dokumenten gör det enklare att inleda forsknings- och utvecklingssamarbeten inom life science. 
 • Koppling till Swelifes effektlogik: Nationellt nyttjande av kompetens och resurser. Life science i Sverige är internationellt konkurrenskraftig. 

Kompetensdatabas

Swedishlifesciences.com hjälper Sveriges life science-utvecklare att hitta kompetens och rätt partner och stimulerar ökad tillväxt inom life science genom nationellt nyttjande av kompetens och resurser. Databasen lanserades i september och är ett samarbete med SwedenBIO, Swedish Medtech och Biotechgate. 

 • Värde: Gratis tillgång till strukturerad och sökbar information om kompetens inom life science-företag i Sverige.
 • Koppling till Swelifes effektlogik: Nationellt nyttjande av kompetens och resurser. Life science i Sverige är internationellt konkurrenskraftig. F&U inom life science ökar i Sverige.

Nationell optimering och effektivisering av strukturer och processer

Exempel: Utlysning Nationellt nyttjande av resurser inom diabetes

En utlysning med syfte att stödja effektivare nationella strukturer och processer för forskning, utveckling och/eller innovation genom trippel helix-samverkan inom diabetes. Fyra projekt beviljades sammanlagt drygt 2 miljoner kronor i stöd. Projekten genomförs under 2017.

 • Värde: Nationell optimering och effektivisering av strukturer och processer inom diabetes 
 • Koppling till Swelifes effektlogik: F&U inom life science ökar i Sverige. Nationellt nyttjande av kompetens och resurser.

Kapital till innovationsprojekt

Exempel: Utlysning Samverkansprojekt inom folksjukdomar 2016–2017

Utlysning syftade till att stödja nya sätt att förebygga, behandla eller underlätta livet för personer som riskerar att drabbas eller redan har drabbats av någon folksjukdom, dess riskfaktorer eller komplikationer. 14 projekt beviljades upp till 1 miljon kronor vardera i stöd. 

 • Värde: Finansiering av högkvalitativa innovationsprojekt i samverkan mellan hälso- och sjukvård, näringsliv och/eller akademi. I samband med denna utlysning implementerades även Swelifes hands-on model fullt ut.
 • Koppling till Swelifes effektlogik: Life science i Sverige är internationellt konkurrenskraftig. F&U inom life science ökar i Sverige.

Exempel: Utlysning Samverkansprojekt för bättre hälsa

En bred utlysning som öppnade den 21 november och som på Swelifes initiativ görs i samverkan med Medtech4Health. Målgruppen är samverkansprojekt vars mål är att avsevärt förbättra diagnos, prevention eller behandling av sjukdomar som kräver eller riskerar att kräva sjukvård. 

 • Värde: Utlysningen kraftsamlar för första gången medel från Swelife, Medtech4Health och Tillväxtverket.
 • Koppling till Swelifes effektlogik: Life science i Sverige är internationellt konkurrenskraftig. F&U inom life science ökar i Sverige. Nationellt nyttjande av kompetens och resurser.

Exempel: Stärkt innovationsfinansiering genom samverkan

Swelife har drivit igenom och är partner i fyra beviljade strukturfondsprojekt där regionala och nationella satsningar inom life science sammanfogas. Denna typ av samfinansiering genom Tillväxtverket och Vinnova är helt ny och banar väg för fler nya framtida finansieringslösningar.

 • Värde: Ökad samsyn mellan Tillväxtverket och Vinnova möjliggör nya projektansökningar och konstellationer i framtiden. Dessutom innebär insatsen ett tillskott av projektfinansiering med över 50 miljoner kronor till Swelife-finansierade innovationsprojekt under den kommande treårsperioden.
 • Koppling till Swelifes effektlogik: Nationellt nyttjande av kompetens och resurser. Life science i Sverige är internationellt konkurrenskraftig. 

Verifieringsstöd till SME:er

47 små och mellanstora bolag har under året tilldelats totalt 6,5 miljoner kronor i så kallade verifieringsstöd, ett stöd som används för att verifiera affärsidén genom exempelvis marknadsanalyser eller utredningar av regulatoriska och tekniska möjligheter och utmaningar. Syftet är att påskynda kommersialiseringsfasen.

 • Värde: Snabbt och flexibelt finansieringsverktyg för SME:er som även bidrar till kompetensförstärkning via inkubatorkompetens lokalt och nationellt. 
 • Koppling till Swelifes effektlogik: Life science i Sverige är internationellt konkurrenskraftig.
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: