Det långsiktiga målet med projektet är att utveckla Supernitro som en ny behandling för akut PH hos kritiskt sjuka patienter (t.ex. efter hjärt/thoraxkirurgi och andra större ingrepp, vid CHD och potentiellt vid akut blodpropp i lungan), tillstånd där det idag ofta saknas effektiv behandling.

Förväntade effekter och resultat

Supernitro är en ny kvävemonoxid (NO) -donerande läkemedelskandidat avsedd för intravenös tillförsel. Supernitro har visat sig vara mycket effektiv i ett flertal olika sjukdomsmodeller och sänker trycket i lungkretsloppet genom att lokalt vidga blodkärlen i lungorna. Därigenom undviks de biverkningar som karaktäriserar nuvarande behandlingsmetoder, bland annat blodtrycksfall i systemkretsloppet, vilket är ödesdigert för den kritiskt sjuka patienten. Inandade läkemedel är ofta inte tillräckligt effektiva då de inte alltid når hela vägen ut till relevanta lungkärl.

Planerat upplägg och genomförande

Syftet med det aktuella projektet är att planera för, och initiera, de prekliniska säkerhets-studierna som krävs för att få starta kliniska studier på människa. Aktivitetsplanen omfattar studiedesign, genomförande och tolkning av resultat, sammanfattning av säkerhetsbedömning samt interaktioner med läkemedelsverket. Dessutom kommer en design för en potentiell biomarkörstudie på friska försökspersoner att utvecklas för att möjliggöra mätning av vissa effektparametrar redan i den första humana studien som därmed också skulle kunna ge viss dosinformation.

Koordinator: ATTGENO AB
Bidrag från Vinnova: 1 000 000 kronor

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: