Syfte och mål

Delmål för klinik var att effektivisera arbetet och förbättra patientsäkerheten, som i projektet uppnåtts genom säkrare kommunikation dels mellan vårdgivare och patient, dels internt för personal. Genom det uppfylls också delmålet att öka patientnyttan då det bidragit till delaktighet för patienten och extra stöd hemma via appen.

Resultat och förväntade effekter

Dataöverföring, kommunikation och insulinberäkningar sker på ett patientsäkert sätt via appar för patient och vårdpersonal. En ny modell har tagits fram och rutiner för hur vårdpersonal och patient arbetar med verktygen. Personalen upplever tidsvinster och en effektivare kontakt med både patienter och internt, särskilt när läkare har jour i hemmet. Appen för patient, med syftet att göra patienten mer självgående, stödjer pedagogik/utbildning och förenklar det dagliga livet med skola och fritid. En tryggare kontakt kan ske mellan patient, anhöriga och stödpersoner.

Upplägg och genomförande

Utvärderingen av utbildningen av appen visade att den var mycket värdefull och nödvändig. Det nya arbetssättet implementerades iterativt genom kontrollerad trial-and-error, där apparna användes först av personer som blivit expertanvändare som kunde identifiera viktiga frågeställningar. En lärdom var vikten av att testa det nya arbetssättet i praktiken. Personalens och familjernas upplevelser har studerats genom intervjuer och enkäter under några månaders tid under och efter införandet.

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: