85-90 procent av alla med diabetes har typ 2.

– I 100 år har vi bara mätt glukos. Vi lägger till ytterligare ett antal variabler, bland annat C-peptid som ger ett mått på insulinsekretion och insulinkänslighet och HbA1c, ett långtidsmått på glukos. Därigenom får vi oerhört mycket mer information från ett enda blodprov, säger Leif Groop.

Stora skillnader

Leif Groop och hans team har skapat sina klusteranalyser genom att studera blod från tiotusentals diabetiker. Mellan de fem grupperna är det stora skillnader i hur sjukdomen yttrar sig. De ska behandlas olika och för ett par av grupperna är det angeläget att hitta personerna tidigt.

  • Grupp 1 överlappar med diabetes typ 1 och har antikroppar mot sina egna insulinproducerande celler. Utgör under 10 procent.
  • Grupp 2 är en stor grupp och omfattar ungefär 20 procent.

– De här patienterna, som uppvisar nästan lika svår insulinbrist som grupp 1, behandlas fel idag. De ska ha insulin från början, inte metformin eller andra läkemedel, säger Leif Groop.

  • Grupp 3, cirka 15 procent, är svårt insulinresistenta och löper stor risk för njur- och leversjukdomar.
  • Grupperna 4 och 5 har fetma- respektive åldersrelaterad diabetes.

– De här personerna behöver egentligen bara livsstilsrådgivning och metformin. De löper liten risk för följdsjukdomar, men de är kraftigt överrepresenterade i studierna, menar Leif Groop.

Nytt synsätt och behandling

Nu tar projektet fram en webbportal, där vårdgivare ska kunna kolla vilken grupp en patient hör till. Dessutom vill de ta fram två appar, en för vårdgivare och en för patienter.

– Särskilt viktigt är det att börja arbeta med grupp 2 och 3. Det handlar om ett helt nytt sätt att se på diabetes – grupp 2-patienterna ska ha insulin från början. Och för grupp 3 arbetar vi på att hitta specifika genpaneler, för att kunna identifiera patienterna i förväg. När de får sin diagnos har de ofta redan börjat utveckla njursjukdomar.

Söker teknikpartners

På tre till fem års sikt räknar Leif Groop med att betaversioner av apparna är testade och ute på marknaden och att man kommit fram till metoder att identifiera pre-diabetiska personer i de olika grupperna.

– Vi kommer också att göra om studien i Kina och troligen även i Indien. Där kommer förhållandena mellan de olika grupperna att se annorlunda ut.

Efter Swelifes finansiering och viktiga hjälp med att knyta kontakter har man fått indirekta följdinvesteringar via Pfizer och Astra Zeneca.

– Det vi verkligen behöver nu är partners på teknik- och marknadssidan, säger Leif Groop.

Uppdaterad 2017-11-06

Text: Jörgen Olsson

 

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: