Ska du berätta om Swelife?

För dig som ska representera eller presentera Swelife finns material att använda. En del av det hittar du här, annat får du genom att kontakta oss. 

Profiltext Swelife

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter. Vi stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan.

Swelife är en möjliggörare. Genom ett långsiktigt och nationellt perspektiv ska vårt arbete bidra till att:

  • Life science-sektorns kompetenser och resurser används nationellt genom samverkan och samordning
  • Sverige erbjuder goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft för life science-sektorn
  • Invånare i Sverige har tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad behandling.

Vision

Life science i Sverige har en ledarroll i utvecklingen för en hälsa i världsklass och en hållbar tillväxt

Mission

Swelife faciliterar och accelererar innovation och samverkan inom life science – från idéer till samhällsnytta

Introducing Swelife?

If you are to represent Swelife or hold a presentation on the programme, here’s where you can find some basic material to use. If you need other material such as slides and photos, please contact us and we’ll be happy to help you!

Swelife profile text

Swelife is a strategic innovation programme, funded by the Swedish Government via the Swedish innovation agency, Vinnova, and by the programme’s partners. We support collaboration within academia, industry and healthcare, with the goal to strengthen Life Science in Sweden and to improve public health.

Swelife is an facilitator. Through a long-term, national perspective our work aims to contribute to these effects:

  • The knowledge and resources within life science in Sweden are utilised nationally through collaboration and coordination
  • Sweden offers good conditions for sustainable growth and international competitiveness in the life science sector
  • Citizens of Sweden have access to innovative, equal and personalised healthcare

Vision

Life Science in Sweden will take the lead to generate world-class health and sustainable growth

Mission

Swelife facilitates and accelerates innovation and collaboration in Life Science – from ideas to societal benefits

 

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: