Strategiskt projekt

Förebyggande hälsa – på väg mot en samhällsnyttig marknad?

Hur kommer det förebyggande hälsoarbetet att utvecklas i Sverige? Med allt fler aktörer på området följer också nya förutsättningar och perspektiv. Det här projektet ska ge en första kartläggning av intressen och drivkrafter samt analysera hur olika delar av samhället både kan bidra och dra nytta av utvecklingen.

Förebyggande hälsoinsatser kan vara avgörande för att avlasta den växande ekonomiska börda som sjukvård, sjukskrivningar och sociala kostnader utgör för regioner/landsting, stat och kommuner. Särskilt som förebyggande hälsoarbete idag täcker allt från vaccinationer till insatser inom arbetsmarknad, utbildning och integration.

Potentialen för innovation och entreprenörskap är stor. Det är ingen slump att så många digitala produkter och tjänster på ett eller annat sätt identifierar hälsoområdet som marknad, eller att life science i växande utsträckning intresserar sig för prevention.

Så vilka är de nya aktörerna på denna föränderliga spelplan och vilka utmaningar står de inför? Vad behöver göras för att säkerställa att deras produkter och tjänster kommer till nytta för dem som verkligen behöver dem?

De offentliga, medlemsstyrda och privata aktörer som intresserar sig för utvecklingen av det förebyggande hälsoområdet behöver en gemensam lägesbild för att underlätta beslut som kan ge tydliga spelregler, långsiktig hållbarhet och främja investeringar.

Vad vill projektet uppnå?

På kort sikt ska projektet skapa en första gemensam bild av utvecklingen inom det förebyggande hälsoområdet: aktörskap, drivkrafter, finansiering, ansvar och interaktioner redan idag.

På längre sikt ska projektet bland annat bidra till utvecklingen av fungerande samverkansmodeller inom förebyggande hälsa.

Hur bedrivs arbetet?

  • Kartläggning genom bland annat intervjuer och workshops med aktörer och drivkrafter. Analys av hur dessa påverkar utvecklingen av en ny marknad med samhällsnytta med fokus på förebyggande hälsa.
  • Rapportskrivning.
  • Kommunikation genom bland annat seminarier och debattinlägg.

Vem gynnas?

  • Akademin: Ökad förståelse av behoven inom prevention och hälsofrämjande
  • Hälso- och sjukvården: Ökad tillgång till produkter och tjänster inom prevention och hälsofrämjande
  • Näringslivet: Ökat intresse för utveckling av produkter och tjänster inom prevention och hälsofrämjande
  • Patienter och medborgare: Ökad tillgång till produkter och tjänster inom prevention och hälsofrämjande
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: