Strategiskt projekt:

Integrerad plattform vård och forskning diabetes typ 2 och pre diabetes

Projektet syftar till att skapa infrastruktur för analys av kliniska patientdata inklusive vårdkostnader, så kallat hälsoindex, för att utvärdera effekt av olika åtgärder, exempelvis prevention.

Tre nycklar krävs för att realisera målet:

  1. Teknisk infrastruktur och lösningar för digitalt patientmedgivande för forskning .
  2. MittDiaCert är ett nytt verktyg som utvecklas inom ramen för Program 4D (i samarbete mellan KI och SLL) och är en dynamisk applikation där patient och vårdgivare registrerar patientens individuella vårdplan.
  3. Statistiskt analysverktyg.

Förväntade effekter och resultat

Projektet avser att skapa följande med möjlig nationell användning : Teknisk infrastrukturlösning för digitalt patientmedgivande att delta i forskning. En första tillämpning blir att följa upp diabetesvården för patienter som använder MittDiaCert och jämföra med patienter som inte använder MittDiaCert för att se om en individuell och interaktiv vårdplan leder till snabbare korrigering av levnadsvanor och medicinska värden än vid sedvanlig vård. En andra tillämpning följer upp individer med prediabetes för att mäta effekten och sätta ett värde på utfall av preventiva åtgärder.

Planerat upplägg och genomförande

I ett första skede utveckla en digital plattform för patientmedgivande att delta i forskning. Därefter skapa en forskningsplattform baserad på flera relevanta, stora databaser för att med dess hjälp konstruera ett så kallat hälsoindex. Detta index avspeglar kostnader för diabetes med dess olika komplikationer och används för att sättas i relation till kostnader för preventiva åtgärder. I två pilotstudier kommer klinisk effektivitet och kostnadseffektivitet av MittDiaCert att undersökas på patienter med typ 2-diabetes respektive prediabetes.

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: