Strategiskt projekt:

Konkurrenskraft cell- och genterapi (ATMP)

Projektet Konkurrenskraft cell- och genterapi (ATMP) ska förse svensk vård, akademi och industri med den kompetens som behövs för att lyckas internationellt.

Läkemedel och behandlingar baserade på cell- och genterapi står inför ett internationellt genombrott inom medicinsk forskning och utveckling. Cell- och genterapier kan anpassas till ovanliga och svårbehandlade sjukdomar och har potential att bota sjukdomar som idag är obotliga.

Vad vill projektet uppnå?

Projektet ska stärka Sveriges konkurrenskraft inom avancerade terapier (ATMP), framförallt inom cell- och genterapi. Genom att stimulera och stärka tillväxten inom Sveriges ATMP-sektor ska projektet på nationell nivå bygga och tillgängliggöra kompetens som behövs för processutveckling och kommersiell utveckling.

Arbetet ska öka det nationella kunskapsutbytet och kompetensförstärkningen inom utvecklingen av cell- och genterapier. Det ska ge en bredare och mer tillgänglig kunskap som hjälper företag och akademiska projekt att utveckla kvalitetssäkrade produkter för kliniskt arbete.

Projektet ska bidra till att göra Sverige attraktivt som samarbetspartner för internationella projekt liksom placeringsort för läkemedelsföretagens utvecklings- och produktionsverksamhet inom ATMP.

Hur bedrivs arbetet?

  • Projektledning
  • Nationell årlig konferens inom ATMP. Den första hålls den 15 mars i Lund.
  • Systemutvecklande aktiviteter, i ett första skede att kartlägga regulatoriska processer för ATMP-processer, såväl pre-kliniska som kliniska. Levereras i ett första steg som pdf med målet att utvecklas till ett webbaserat verktyg.
  • Koordinerat kommunikationsarbete mellan projektets aktörer men även externt för att öka engagemang och aktiviteter inom ATMP.

Vem gynnas?

  • Akademin och hälso- och sjukvården: Får mer och tydligare information om hur pre-klinisk forskning kan utvecklas till klinisk tillämpning och till ökade samarbeten.
  • Industrin: Samverkan som leder till samarbete och kortare väg in till sjukvården/prövare. Nationella konferens blir ett bra forum för kontaktskapande och insikt i pågående forskningsprojekt som kan vara av intresse för industrin.
  • Patienterna: Fler kliniska prövningar ger snabbare utveckling av läkemedel för svårbehandlade och allvarliga sjukdomar som exempelvis cancer.
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: