Strategiskt projekt:

Nationell modell för sjukvårdsintegrerad biobankning

Ett blodprov som sparas och dokumenteras på ett kvalitetssäkrat, sökbart och likvärdigt sätt ger förutsättningar för medicinsk forskning och i förlängningen en förbättrad hälso-och sjukvård. Swelife medverkar i arbetet att införa en nationell modell för sjukvårdsintegrerad biobankning.

Nu införs modellen av allt fler landsting/regioner. Därigenom får de del av de fördelar som den standardiserade hanteringen från provtagning till infrysning ger, så som ökat patientunderlag, ökad spårbarhet samt ökad kvalitets- och patientsäkerhet, men också minskad tidsåtgång och minskade kostnader.

Nytta för vården, forskningen och patienterna

  • Laboratoriepersonalen lägger avsevärt kortare tid på hantering per prov: det som tidigare tog en halvtimme tar vid fullt införd modell bara fem minuter. Forskningsproven beställs i remiss enligt gällande sjukvårds­rutin och kan tas av rutinpersonal under alla dygnets timmar.
  • För den enskilda forskaren kan förberedelsearbetet inför en provinsamling för nationella studier bli enklare och ta väsentligt mindre tid. Ett ökat patientunderlag och en dokumenterat hög och jämn kvalité möjliggör fler typer av analyser.
  • För patienten ökar transparensen och delaktigheten. Detta eftersom rapporter om provtagningen hamnar i ordinarie journalsystem, följer patienten genom hela vårdkedjan och gör det enkelt att utöva rätten till självbestämmande.
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: