Strategiskt projekt

Samverkan och integrerade digitala lösningar för förbättrad diabetesvård 2018-2020

Projektet ska stärka Sveriges position inom diabetesområdet och göra svensk diabetesvård mer individ-, värde- och evidensbaserad genom ökad innovationskraft och ett ökat antal kliniska studier.

Närmare en halv miljon människor i Sverige lever med diabetes, med följdsjukdomar och försämrad livskvalitet som följd. Diabetesvården i Sverige behöver starkare samverkan mellan olika aktörer och en resurseffektiv, pragmatisk klinisk forskning på nya behandlingsalternativ.

Vad vill projektet uppnå?

Diabetesvården i Sverige behöver starkare samverkan mellan olika aktörer och resurseffektiv, pragmatisk klinisk forskning på nya behandlingsalternativ. Genom att kombinera utvecklingen av innovativa, smidiga, digitala verktyg med inom- och tvärprofessionella nätverk vill projektet stimulera samtal; underlätta rekrytering av prövare och patienter till kliniska studier av diabetes; möjliggöra resurseffektiva, pragmatiska studier samt följa upp vård, förebyggande insatser och forskning på ett värdebaserat sätt.

Diabetesvården kan därmed göras mer individ-, värde- och evidensbaserad. Projektet ska förbättra samverkan mellan olika aktörer inom diabetesvård och diabetesforskning i Sverige, avseende bland annat kunskapsutbyte, kommunikation, kompetensutveckling samt register för sjukvård och forskning.

Hur bedrivs arbetet?

Arbetet sker i fyra delprojekt som alla samverkar med varandra och med följande fokus:

  1. Utveckla en gemensam digital verktygslåda för pragmatiska studier, vilket möjliggör fler kliniska prövningar på svenska diabetespatienter i alla åldrar, även inom primärvården.
  2. Skapa en gemensam ingång för såväl prövar-initierade som näringslivs-initierade kliniska studier inom diabetesområdet, med koppling till den digitala verktygslådan.
  3. Förbättra och samordna metoder för att följa diabetespatienters hälsotillstånd, livskvalitet och effekter av behandling, delvis i realtid genom självrapportering.
  4. Skapa en strukturerad, datadriven vårdutveckling som tar hänsyn till individens förutsättningar och utfall i kombination med verkliga kostnader inom patientadministrativa system och pågående studier.

Vem gynnas?

  • Akademin, hälso- och sjukvården och industrin: Mer effektivt utnyttjande av digital kompetens inom forskning och utveckling inom diabetesområdet. Snabbare spridning av tankar, idéer och resultat genom upparbetade professionella tvärdisciplinära nätverk. Verktyg för värdebaserad utvärdering av utförd vård och kliniska studier.
  • Patienter: fler och bättre kliniska diabetesstudier bland både barn och vuxna genom mer effektiv samverkan mellan olika aktörer.

 

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: