Strategiskt projekt

Värden från kliniska läkemedelsprövningar i Sverige

Detta projekt syftar till att synliggöra de värden som genereras genom kliniska läkemedelsprövningar. Projektet består av två delar; dels en studie som kvantifierar värdet från kliniska läkemedelsprövningar och dels en förstudie där patientens upplevda värden från att delta i kliniska läkemedelsprövningar identifieras (men inte kvantifieras).

De senaste åren har det gjorts stora satsningar från både stat, landsting och läkemedelsindustri för att kliniska läkemedelsprövningar ska få en större plats i vården. Trots detta har antalet kliniska läkemedelsprövningar som utförs i Sverige minskat kontinuerligt under den senaste tioårsperioden.

Resultatet från projektet publiceras i rapport i juli 2018 och förväntas ha relevans i dialog med politiker och tjänstemän inom både stat och landsting, samt med företrädare och beslutsfattare för hälso- och sjukvården.

Förebilden för detta projekt är en dansk studie som genomförts inom ramen för Next Partnership och som i juli 2017 presenterades i form av rapporten ”The value of clinical trials in Denmark”.

Metodiken för kvantifieringen i den svenska studien är densamma som i den danska men tillägget – att i förstudieform även identifiera vilka värden som patienten upplever vid medverkan i kliniska läkemedelsprövningar – har inte gjorts tidigare.

Vad vill projektet uppnå?

  • Att värdet från kliniska läkemedelsprövningar konkretiseras och kvantifieras för att visa vad de studier som genomförs bidrar till, men också vilka värden som inte kommer hälso- och sjukvården till del om läkemedelsprövningar inte genomförs. Ovan ska kunna användas som ett faktaunderlag vid dialog med beslutsfattare i hälso- och sjukvården men också i diskussioner med politiker och tjänstemän.
  • Identifiera de värden som patienter upplever då de deltar i kliniska läkemedelsprövningar och vilka av dessa som går att kvantifiera. Denna kunskap kan bidra till att synliggöra patientperspektivet och bidra till att framtida studier planeras och genomförs på ett sätt som gör det attraktivt för fler patienter att delta.

Hur bedrivs arbetet?

  • Projektets två delar (studie respektive förstudie) genomförs parallellt under våren  2018 (februari-juni) och utgår från en projektplan och tillhörande kommunikationsplan.
  • Inledningsvis genomförs litteraturstudier och djupintervjuer för att validera den metodik som använts i den danska studien och som eventuellt behöver anpassas till svenska förutsättningar. I april görs bredare datainsamlingar i form av webbenkäter. Under maj sker sammanställning och analys av insamlat material och slutrapporten ska vara klar i slutet av juni.
  • Projektet referensgrupp består av Kliniska studier Sverige, de sex regionala kliniska noderna, stiftelsen Forska Sverige, Sveriges läkarförbund och branschföreningarna Sweden Bio och Swedish Medtech.

Vem gynnas?

  • Patienter: genom bättre underlag för utveckling av läkemedel och behandling
  • Politiker och tjänstemän inom både stat och landsting, samt företrädare och beslutsfattare för hälso- och sjukvården: genom bättre beslutsunderlag
  • Industrin: genom underlag för forskning och utveckling
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: