Renaparin för att förbättra njurtransplantation

Renaparin för att förbättra njurtransplantation

Att utvärdera möjligheten att med heparinkonjugatet Renaparin skydda och bevara funktion hos donerade njurar vid transplantation samt biodistribution av Renapatin. Målgruppen är patienter med kronisk njursjukdom.

Förväntade effekter och resultat

I tidigare och pågående studier har vi visat att Renaparin har förmåga att binda till endotelceller och njurblodkärl. Renaparin har även visat på förbättrad njurfunktion efter transplantation. Långtidsskyddande effekter av Renaparin ska nu studeras. Baserat på våra resultat där heparinkonjugatet har gett skydd mot den tidiga och skadliga immunologiska reaktionen vid njurtransplantation den så kallade ischemi och reperfusionsskadan så är det vår förhoppning att Renaparin även ger en funktionsvinst senare efter transplantation.

Planerat upplägg och genomförande

Renaparinbehandlade njurar transplanteras till djur som därefter studeras under 1-30 dagar baserat på försöksmodell. Njurfunktion som serumkreatinin och morfologiska analyser kommer att utvärdera effekter på Renaparin behandlad njure mot obehandlad kontrollnjure. För att möjliggöra biodistributionsanalys av Renaparin kommer radiomärkt Renaparin att injiceras intravenöst till gnagare och upptag i de större organen utvärderas under 0-7 dagar. Parallellt till de experimentella försöken så kommer regulatoriska frågor att behandlas inför sammanställande av IMPD.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn