Metod för screening av KOL och lungcancer

Metod för screening av KOL och lungcancer

Det övergripande syftet med detta projekt är att utveckla och utvärdera en metod för screening av KOL och lungcancer baserad på analys av flyktiga organiska substanser i utandningsluft detekterade med gaskromatografi/ultraviolett spektrofotometri.

I denna studie kommer vi att definiera mätmetoden, testa reproducerbarheten i analyser samt göra en preliminär kartläggning av skillnader i utandande flyktiga organiska substanser mellan patienter med KOL, lungcancer och friska försökspersoner.

Förväntade effekter och resultat

Studien kommer att etablera ett lämpligt provtagningsförfarande, definiera reproducerbarheten i mätningar av kritiska substanser, utgöra en ´benchmarking´ gentemot konkurrerande teknologier och ge en bas för planering av de kliniska prövningar som är nödvändiga för att etablera metodens diagnostisk sensitivitet och specificitet i oselekterade patientmaterial.

Planerat upplägg och genomförande

Mätmetoden etableras genom undersökning av 15-20 friska individer. Vi undersöker reproducerbarheten akut och med en veckas intervall (målbild < 10%). Lagringståligheten kommer att undersökas (målbild < 5% förändring inom en vecka). Beräkningar görs på ett tiotal substanser som i tidigare studier visat skillnader mellan lungsjuka och friska. Vi jämför alveolär gas med gas från luftrören. Skillnader mellan patienter med KOL respektive lungcancer och friska studeras i grupper om 50-75 individer.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn