Sulforafanoider – potentiella nya antidiabetiska läkemedel

Syfte och mål – uppfyllelse

Målet för programmet är att validera sulforafanoider för behandling av lever-insulinresistens i typ 2-diabetes. Vi har identifierat en sulforafanoid med god stabilitet och kartlagt substansen i detalj med avseende på membranegenskaper och farmakokinetik. Vi avser nu att gå vidare med ytterligare effektstudie in vivo, följt av potentiell klinisk translation.

Resultat och förväntade effekter – utfall

Vi har identifierat en sulforafanoid med god stablitet och membranpermeabilitet. Vi har också kartlagt substansens farmakokinetik som en grund för vidare studier av ämnet.

Upplägg och genomförande – analys

Vi har följt vårt planerade schema för identifiering och karakterisering av sulforafanoider.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn