Utveckling av en ny diagnostisk och prognostisk biomarkörpanel i blod vid pankreascancer

Utveckling av en ny diagnostisk och prognostisk biomarkörpanel i blod vid pankreascancer

Vi har utvecklat en ELISAbaserat plattform (P4CDx) i serum för tidig diagnostik av pankreascancermed en kombination av 3 olika biomarkörer (PCT/EP2015/069557). Denna syftar till screening av riskgrupper, diagnostik, monitorering, stadieindelning samt bestämmande av resektabilitet preoperativt.

Pankreascancer är en våra dödligaste cancerformer och kommer att utgöra andra orsak till död i cancer år 2020 om inga genombrott sker. I dagsläget finns endast CA 19-9 som markör i serum för pankreascancerdiagnos men historiskt sett har denna biomarkör varit dålig.

Förväntade effekter och resultat

Preliminära resultat har visat att P4CDx har en högre sensitivitet och specificitet jämfört med CA 19-9 och förefaller också kunna användas för att särskilja operabel från icke-operabel sjukdom. Detta indikerar att P4CDx kan användas både för diagnos/staging och val av behandling. För att ytterligare validera dessa fynd behöver de verifieras i större patientmaterial. Vi kommer vidare att med hjälp av VolitionRx, Belgien, att studera de diagnostiska värdet av sk nukleosomer, dvs DNA fragment i serum ursprungna från cancerceller, och fastställa en slutlig ELISAbaserad panel.

Planerat upplägg och genomförande

Den tekniska valideringen kommer att göras i en svensk kohort på 200 pankreascancerpatienter där de initiala masspektrometri fynden valideras med ELISA. Sedan den slutliga serumbiomarköpanelen valideras kommer vi under 2016 att validera densamma i en 800 patienter stor kaukasisk kohort från biobanker i framförallt Europa, USA och Australien. Parallellt med valideringen pågår en affärsutveckling med hjälp av LU Innovation System där det kliniska och akademiska forskningsteamet samarbetar med VolitionRx.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn