Utveckling av ett nytt diagnostiskt verktyg för indivudaliserad diabetesbehandling

Utveckling av ett nytt diagnostiskt verktyg för indivudaliserad diabetesbehandling

Tillsammans med ett nystartat företag Diatunnel och Region Skåne försöker forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum att skapa ett diagnostiskt verktyg för en mer personlig diabetesvård. I den första fasen har klinisk och genetisk data samlats i på nydiagnosticerade diabetiker.

Syftet med detta projekt var att använda denna data för att identifiera diabetiska subgrupper, faktorer viktiga för sjukdomsprogression samt svar på behandling.

Resultat och förväntade effekter – utfall

Klusteranalysen identifierade fem kluster som kunde prediktera förändrignar i HbA1c över tid såväl som diabetiska komplikationer. Alla kluster hade distinkta genetiska profiler och till viss del metabola förändringar i blod. Genetiska varianter SLC2A2-generna visade sig också ha prediktiv potential för insulinbehandling.

Upplägg och genomförande – analys

Data från 10 700 patienter användes för att göra en data-driven klassificering av diabetiker i fem nya undergrupper. Den första gruppen hade stora likheter med tidigare T1D medan övriga grupper splittrade T2D. De nya grupperna visade sig ha prediktivt värde för sjukdomsprogression samt diabeteskomplikationer. För att identifiera ytterligare faktorer som predikterar komplikationer användes trädbaserade modeller. Resultaten kommer att presenteras i en vetenskaplig artikel.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn