Undermeny
Open Close
 

Strategiskt projekt:

Forskningsplattformen digitalisering

Denna förstudie syftar till att säkerställa den långsiktiga förvaltningen av Forskningsplattformen för forskning. Detta krävs för att akademin och den forskande industrin snabbt och säkert skall kunna få tillgång till stora volymer av klinisk och patientregistrerad data.

En förutsättning för framgångsrik forskning är att den information som skapas och samlas inom hälso- och sjukvården (journalinformation, biobanksinformation, kvalitetsregister etc.) tillgängliggörs.

Syftet med denna förstudie är att identifiera en eller flera strategiska parter som inför ett nationellt breddinförande kan ta över långsiktig förvaltning av infrastruktur och portal, den så kallade ´Forskningsplattformen´, som säkerställer att information kan integreras mellan olika delar av hälso- och sjukvården. Genom förstudien skapas förutsättningar för ett lyckat mottagande av den tekniska miljön, vilket är en förutsättning för effektivt forskningsarbete.

Det finns idag många kommersiella forskningslösningar inom området som tillgängliggör information, men om dessa inte kopplas mot en gemensam verksamhetslogik som tillgängliggörs genom Forskningsplattformen, saknar de en teknisk koppling mot klinisk data och åtkomsträttigheter. Lösningarna blir då i bästa fall låsta till enskilda journalsystem med tillgång till en mindre mängd data som följd.

Detta projekt ska förstås som ett rent infrastrukturprojekt som skapar en miljö inom vilken många innovationsinitiativ kan verka. Projektet kräver djup kännedom om existerande infrastruktur liksom lagar, regler och certifiering för att tillåta kontakter in i sjukvårdens informationssystem. Plattformens tekniska lösning följer den nationella referensarkitekturen och kommer kunna ge bred service till svensk Life Science. Projektet skapar en bred marknad genom att lösa ett kärnproblem: access till sjukvårdens data och patientens egenrapporterande data.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

VÄRDE OCH KOPPLING TILL EFFEKTLOGIK

  • Värde: Långsiktig förvaltning av nationell infrastruktur som möjliggör tillgång till strukturerad hälsodata för forskning
  • Koppling till Swelifes effektlogik: Nationell informatikstruktur inom hälso-och sjukvården
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: