Strategiskt projekt

GMS: Genomic Medicine Sweden

Introduktionen av precisionsmedicin – att ge rätt behandling till rätt patient – kommer att vara central i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Sverige har förutsättningar i form av kunskap, data och viss teknisk infrastruktur, men för att erbjuda precisionsmedicin på nationell nivå måste resurserna koordineras och dessutom krävs en helt ny IT-infrastruktur. Att snarast ta Sverige till det läget är målsättningen för det strategiska projektet Genomic Medicine Sweden (GMS).

Genomik, det vill säga studie av vår arvsmassa, utgör en viktig komponent av precisionsmedicin och används ofta som diagnostisk metod för både ovanliga ärftliga sjukdomar och cancer. Med hjälp av ny, kraftfull sekvenseringstekniker kan redan idag hela eller delar av arvsmassan analyseras på ett kostnadseffektivt sätt.

Ojämlikt utgångsläge

Idag varierar dock tillgång och metodik för de nya sekvenseringsteknikerna mellan olika sjukvårdsregioner i Sverige. Ett av målen för GMS är därför att göra tillgången till dessa diagnostiska metoder kostnadseffektiv och likvärdig över hela landet, i enlighet med visionen om lika vård för alla.

Arbetet kommer en stor och växande patientgrupp till godo: på sikt förväntas årligen minst 25 000 patienter med cancer eller ovanliga ärftliga sjukdomar genomgå sekvensering. Detta förväntas ge nya möjligheter till förbättrad diagnostik och mer riktade behandlingar och därmed bättre sjukvård. Projektet kommer även skapa goda möjligheter för forskning samt ökad samverkan mellan akademi, industri och sjukvård.

Inledande förstudie

Projektet startar 2017 med en förstudie som ska ta fram ett förslag till hur precisionsmedicin på ett koordinerat sätt kan införas i svensk sjukvård. Det ska föreslå en organisation för GMS och särskilt fokusera på hur man löser frågor kring hälsoekonomi och informatik. Arbetet kommer ske i nationella referensgrupper för olika sjukdomsområden och tekniska arbetspaket, och leds av en styrgrupp med bred nationell förankring. En viktig aspekt blir även att identifiera hur existerande, relevant infrastruktur kan samverka med GMS för att uppnå projektets mål.

På sikt vill projektet att det startas regionala medicinska genomikcentra (GMC) vid universitetssjukhusen. Dessa ska kompletteras av en centralt uppbyggd informatikinfrastruktur som krävs för att kunna analysera, tolka, dela och lagra de stora mängder patientdata som är förutsättningen för precisionsmedicin.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn