Undermeny
Open Close
 

Strategiskt projekt:

Konkurrenskraft inom cell- och genterapi

Läkemedel och behandlingar baserade på cell- och genterapi står inför ett internationellt genombrott inom medicinsk forskning och utveckling. Projektet Konkurrenskraft inom cell- och genterapi ska förse svensk vård, akademi och industri med den kompetens som behövs för att lyckas internationellt.

Cell- och genterapier förväntas leda till stora medicinska genombrott genom att de kan anpassas till ovanliga och svårbehandlade sjukdomar och att de dessutom har potential att bota sjukdomar som idag är obotliga.

Syftet med projektet är att stärka Sveriges konkurrenskraft inom avancerade terapier (ATMP), framförallt inom cell- och genterapi. Genom att stimulera och stärka tillväxten inom Sveriges ATMP-sektor ska projektet på nationell nivå bygga och tillgängliggöra relaterad kompetens inom processutveckling och kommersiella utmaningar.

Förväntade effekter och resultat

Arbetet ska ge ökat nationellt kunskapsutbyte och kompetensförstärkning inom utveckling av cell- och genterapier. Det ska ge en breddad och mer tillgänglig kunskapsplattform som hjälper företag och akademiska projekt att utveckla kvalitetssäkrade produkter som kan användas kliniskt.

En annan önskvärd effekt är att Sverige blir attraktivt som samarbetspartner för internationella projekt samt som placeringsort för läkemedelsföretagens utvecklings- och produktionsverksamhet inom ATMP.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska organisera möten och workshops med experter inom cell- och genterapi för att kartlägga läge och behov. Dessa genomförs under hösten 2017, i nära samarbete med RISE pilotstudie, och resulterar i en handlingsplan för 2018–2020. En första årlig nationell konferens inom ATMP planeras till första kvartalet 2018.

Projektet baseras på behoven hos svenska användare (hälso- och sjukvård, akademi och företag), som därför får styra den nationella strategi som ska utarbetas.

Vinnovas stöd till arbetet har två delar: 1 miljon kronor det första året och möjlighet till ytterligare 13 miljoner kronor fram till och med 2020.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Andra svenska initiativ inom avancerade terapier (ATMP)

Swelife samverkar med andra svenska initiativ inom ATMP. Aktiviteter inom projekten koordineras för ett optimerat resultat.

RISE: Pilotprojekt inom ATMP

Forskningsinstitutet RISE driver ett projekt, delfinansierat av Vinnova, som bland annat syftar till att inventera pågående verksamhet inom ATMP i Sverige. RISE ska identifiera vilka behov av stöd i form av kompetenser och infrastruktur som finns för att området skall utvecklas på bästa sätt, samt verka för att sådant stöd organiseras och byggs upp i Sverige. RISEs perspektiv är nationellt och fokuset ligger på industrins behov och möjligheter. Vinnova finansierar projektet med 3 miljoner kr under ett år.

Centre for Advanced Medical Products (CAMP)

Vinnova har även beviljat finansiering av ett nationellt centrum för ATMP, Centre for Advanced Medical Products (CAMP). Bakom initiativet står sju sjukvårdregioner, akademiska grupper, RISE, samt ett 10-tal företag verksamma inom olika delar av innovationssystemet kring ATMP. Vinnova finansierar verksamheten med 48 Mkr under sex år.

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: