Undermeny
Open Close
 

Strategiskt projekt:

Nationell modell för sjukvårdsintegrerad biobankning

Ett blodprov som sparas och dokumenteras på ett kvalitetssäkrat, sökbart och likvärdigt sätt ger förutsättningar för medicinsk forskning och i förlängningen en förbättrad hälso-och sjukvård. Swelife medverkar i arbetet att införa en nationell modell för sjukvårdsintegrerad biobankning.

Nu införs modellen av allt fler landsting/regioner. Därigenom får de del av de fördelar som den standardiserade hanteringen från provtagning till infrysning ger, så som ökat patientunderlag, ökad spårbarhet samt ökad kvalitets- och patientsäkerhet, men också minskad tidsåtgång och minskade kostnader.

Nytta för vården, forskningen och patienterna

  • Laboratoriepersonalen lägger avsevärt kortare tid på hantering per prov: det som tidigare tog en halvtimme tar vid fullt införd modell bara fem minuter. Forskningsproven beställs i remiss enligt gällande sjukvårds­rutin och kan tas av rutinpersonal under alla dygnets timmar.
  • För den enskilda forskaren kan förberedelsearbetet inför en provinsamling för nationella studier bli enklare och ta väsentligt mindre tid. Ett ökat patientunderlag och en dokumenterat hög och jämn kvalité möjliggör fler typer av analyser.
  • För patienten ökar transparensen och delaktigheten. Detta eftersom rapporter om provtagningen hamnar i ordinarie journalsystem, följer patienten genom hela vårdkedjan och gör det enkelt att utöva rätten till självbestämmande.

”När biobankning blir en del av vårdens provtagningsrutin uppstår nya möjligheter”

Rita Jedlert

foto: Christiaan Dirksen

Rita Jedlert, ordförande i Skånes biobanksråd samt biträdande hälso-och sjukvårdsdirektör för region Skåne

”Idag görs provtagning främst för att ge den enskilda patienten rätt vård och behandling. När biobankning blir en del av vårdens provtagningsrutin uppstår nya möjligheter. Vi kan följa upp enskilda patienter över lång tid, vi kan ta fram och jämföra data för att utveckla behandling och läkemedel och vi kan använda äldre prover för att ta oss an helt nya hälsoutmaningar. Vi kan med andra ord kombinera patientperspektivet med forsknings- och samhällsperspektivet.”

”Proverna möjliggör en både bredare och djupare förståelse av sjukdomen”

Stefan James

Stefan James, professor, institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

”Jag är engagerad i Swedeheart, ett nationellt kvalitetsregister som samlar data om patienter med en hjärtinfarkt eller utredning och operation av hjärtats kranskärl. Sedan tre år ber vi våra patienter att i samband med provtagning få ta ett extra rör som går direkt till biobankning.

När vi kommer upp i lite större antal och fler händelser har hunnit inträffa kommer proverna möjliggöra både bredare och djupare förståelse av sjukdomen. Vi arbetar för att sprida rutinen och målet är att alla svenska sjukhus ska ansluta sig.”

”Det blir snabbare, billigare och säkrare”

Karin Fugmann

Karin Fugmann, sektionschef vid Klinisk kemi och farmakologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala

”Under många år tog provhanteringen mycket tid för min personal. Allt gjordes för hand. Små frysar med prover som forskarna sparat stod runt om på sjukhuset som isolerade biobanker. Idag är hanteringen av biobanksprover helt integrerad i arbetet på vårdavdelningar och på laboratoriet. All personal kan hantera alla prover dygnet runt, och eftersom vi på laboratoriet numera arbetar med robotar har vi ökat kapaciteten från hantverk till fabriksnivå. Det blir snabbare, billigare och säkrare.”

”Vi kan erbjuda forskarna prover även från andra sjukhus och garantera att de är fullt jämförbara”

Helena Isaksson

Helena Isaksson, Biobankssamordnare, universitetssjukhuset i Örebro

”Vår biobanksklina är helt standardiserad sedan 2014. Förr behövde personalen särskilda instruktioner för varje specifik studie, men nu kan vi hantera alla prover på samma sätt, från stick till infrysning. Det ger hög kvalitet på allt som stoppas in i biobankerna, vilket gör att vi kan erbjuda forskarna prover även från andra sjukhus och garantera att de är fullt jämförbara.”

Värde och koppling till effektlogik

  • Värde: Nationell samordning och implementering av enhetlig process försjukvårdsintegrerad biobankning.
  • Koppling till Swelifes effektlogik: Nationellt nyttjande av kompetens och resurser.
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: