Undermeny
Open Close
 

Samverkan och integrerade digitala lösningar för förbättrad diabetesvård 2018-2020

Strategiskt projekt

Diabetesvården i Sverige behöver starkare samverkan mellan olika aktörer och resurseffektiv, pragmatisk klinisk forskning på nya behandlingsalternativ. Genom att kombinera utvecklandet av innovativa, smidiga, digitala verktyg med inom- och tvärprofessionella nätverk vill vi stimulera samtal; underlätta rekrytering av prövade och patienter till kliniska studier av diabetes; möjliggöra resurseffektiva, pragmatiska studier samt följa upp vård, förebyggande insatser och forskning på ett värdebaserat sätt.

Diabetesvården kan därmed göras mer individ-, värde- och evidensbaserad.

Närmare en halv miljon människor i Sverige lever med diabetes, med följdsjukdomar och försämrad livskvalitet som följd. De allra flesta av dessa har typ 2-diabetes medan omkring 50 000 människor har typ 1-diabetes. Ca 7-8 000 barn har typ 1-diabetes, vilket gör det till den i särklass vanligaste allvarliga, livshotande, obotliga sjukdomen bland barn och ungdomar.

Diabetes är ett pilotområde för att utveckla såväl digitala lösningar som arbetssätt för nätverk och samverkan däremellan. De digitala verktygen och arbetssätten kommer sedan kunna användas inom valfritt terapiområde.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Projektets viktigaste mål på kort sikt

  • Utveckla en gemensam digital verktygslåda för pragmatiska studier som möjliggör fler kliniska prövningar på svenska diabetespatienter i alla åldrar, även inom primärvården.
  • Skapa en gemensam ingång för såväl prövar-initierade som näringslivs-initierade kliniska studier inom diabetesområdet, med koppling till den digitala verktygslådan.
  • Förbättra och samordna metoder för att följa diabetespatienters hälsotillstånd, livskvalitet och effekter av behandling, delvis i realtid genom självrapportering.
  • Skapa en strukturerad, datadriven vårdutveckling som tar hänsyn till individens förutsättningar och utfall i kombination med verkliga kostnader inom patientadministrativa system och pågående studier.

Projektets viktigaste mål på längre sikt

  • Förbättra samverkan mellan olika aktörer inom diabetesvård och diabetesforskning i Sverige, med avseende på bland annat kunskapsutbyte, kommunikation, kompetensutveckling samt register för sjukvård och forskning.
  • Stärka Sveriges position inom diabetesområdet genom ökad innovationskraft och ett ökat antal kliniska studier.
  • Göra svensk diabetesvård mer individ-, värde- och evidensbaserad.

Samverkansvinster

En vanlig flaskhals i kliniska prövningar är att identifiera prövare och patienter. Detta kommer underlättas dels genom att den digitala verktygslådan använder mjukvarukomponenter som redan används ute i sjukvården, dels eftersom de ingående nätverken kommer kunna användas för att informera om studier. Genom ett nära samarbete mellan de tekniska och de nätverksinriktade arbetspaketen kan vi dessutom säkerställa att de digitala lösningarna passar för och utvecklar klinikernas arbete.

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: