Nationellt krafttag för standardiserad blodprovsinsamling i Sverige

Nationellt krafttag för standardiserad blodprovsinsamling i Sverige

En stor mängd jämförbara blodprov, eller andra typer av vätskeprover, ger enorm kraft genom det underlag forskningen kan hämta från dessa prov. Tillsammans med landstingen satsar SWElife stort på att införa nationellt likvärdig blodinsamling i hela landet.

Varje dag lämnar tusentals svenskar blodprov vid landets olika sjukhus. Vartenda prov är potentiellt viktigt, inte bara för individen utan också för forskningens framsteg.

– All kunskapsutveckling inom vården vilar på systematisk kunskap som in sin tur är beroende av enhetlighet i data och provtagning. Nationell samling till en standard är ett stort steg för svensk klinisk forskning och behandlingsutveckling säger Martin Ingvar, ordförande i Governing Board SWElife

Kunskapen ökar om de genetiska orsaker som ligger bakom många sjukdomar, och därmed ökar också behovet av att kunna analysera exempelvis blodprover med avancerade molekylärbiologiska metoder. För att forskningen nu och i framtiden ska få bästa förutsättningar krävs därför att de blodprover som samlas in har hög kvalitet, och att klinisk information är kopplad till varje prov.

En nationell infrastruktur för provinsamling är särskilt viktig för ovanliga diagnoser, där så många prover som möjligt behöver samlas in och undersökas för att ge öka kunskap om sjukdomen.

– Dagligen hanteras stora mängder prov för vård vid landets sjukhus på ett bra och säkert sätt. Om samma infrastruktur som används för vård nyttjas för etikgodkända forskningsprojekt blir det både kostnadseffektivt, patientsäkert och enligt de regler som omfattar sjukvården. Det är också viktigt att det blir lika i alla landsting och regioner. I forskning är det avgörande med jämförbara prov av hög kvalitet.

Genom att bygga vidare på ett redan väl fungerande system kan kvaliteten på provsamlingarna och forskningen höjas ytterligare genom att prov och dess information kan samlas standardiserat och enligt höga krav på dokumentation, jämförbarhet och kvalitet, säger Sonja Eaker Fält, ordförande för Nationellt biobanksråd, som kommer att samordna genomförandet av projektet.

Med stöd från VINNOVA genomför SWElife satsningen genom samarbete med varje sjukvårdsregions Regional biobankcentrum (RBC), som samordnar arbetet med alla länssjukhus.

– Denna satsning är ett strålande exempel på vad SWElife kan åstadkomma som motor för nationell samverkan. Jag är glad och stolt över det arbete som nu initierats i hela Sverige, säger Peter Nordström, programchef för SWElife.

Mycket arbete har tidigare lagts ner på att göra provhanteringen för forskning mer jämförbar över landet, bland annat av BBMRI (Svensk Nationell Forskningsinfrastruktur för Biobankning och Analys av Biologiska Prover), och SWElifes satsning är nu en fortsättning på det arbetet.

– Vi har samlat aktörer i sjukvårdens biobanker för att ta fram ett förslag som kan genomföras även utanför universitetssjukhusen, säger Tobias Sjöblom, vid Uppsala universitet, som lett förstudien. Det bygger på ett genomförande i flera steg där man börjar med manuella rutiner. En viktig del är att koppla ihop provspårningen inom sjukvårdsregionerna och standardisera den information som sparas om varje prov.

Projektet för Nationellt införande av sjukvårdsintegrerad biobanking av blod och annan vätska startade i november och sträcker sig över fem år.