Hej Kristina Kannisto, projektledare Konkurrenskraft cell- och genterapi

Hej Kristina Kannisto, projektledare Konkurrenskraft cell- och genterapi

Hur gör man för att stärka Sveriges konkurrenskraft inom cell- och genterapi?

– Vårt bidrag blir att samla och tillgängliggöra den kunskap som Sveriges aktörer inom avancerade terapier, specifikt de inom cell- och genterapi, behöver för att kunna arbeta effektivt med utveckling av nya produkter. Lagstiftning och processutveckling är exempel på områden som ofta kräver speciell kompetens som kan vara svår att få tag på. För att vara konkurrenskraftiga internationellt måste Sverige öka kunskapskapitalet, sprida det och kommunicera om vad vi kan och har.

– Cell- och genterapiprodukter består av celler eller arvsmassa från celler som kommer från donatorer eller patienten själv. Det finns obesvarade frågor kopplade till hantering och kommersialisering av de här produkterna och lagstiftningen kan vara svårtolkad. Här hoppas Swelife-projektet kunna hjälpa till, genom att ta fram en slags verktygslåda utrustad med den kunskap som svenska aktörer efterfrågar.

Regeringen har nyligen beviljat ett stort anslag till CAMP; ett centrum som ska bidra till att Sverige blir ett ledande land inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel. Hur ska dessa båda projekt förhålla sig till varandra?

– Swelife-projektet kommer att samverka med och stärka CAMP genom att stötta aktiviteter inom centret och bidra till den kunskap och struktur som byggs upp. Eftersom jag även arbetar inom Karolinska Centrum för Cellterapier (KCC) tillsammans med Pontus Blomberg, som är verksamhetschef för KCC och föreståndare för CAMP, så kommer kopplingen att bli naturlig.

Swelife samarbetar med Research Institutes of Sweden (RISE) i arbetet. Varför det?

– RISE driver en pilotstudie med liknande syfte så samarbetet blir naturligt. Under 2017 ska vi bland annat kartlägga behov och läge inom cell- och genterapiområdet i Sverige för att på så vis kunna vi ta fram handlingsplaner som gemensamt stärker Sveriges konkurrenskraft.

Vilka aktiviteter planerar ni?

– Under hösten samlar vi experter inom cell- och genterapi vid workshops och i arbetsgrupper. Tidigt under 2018 arrangerar vi en första årlig nationell konferens inom avancerade terapier.

Vem är du själv?

– Jag disputerade vid Karolinska Institutet 2013 och arbetade därefter några år som forskare inom regenerativ medicin och celltransplantationer. Sedan mars 2017 är jag anställd vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Trial Alliance där jag är klinisk prövningsledare för en grupp specialiserad inom cellterapi och ATMP. Dessutom arbetar jag som kontaktpunkt för KCC. Uppdraget som projektledare för Swelife är på deltid under resten av 2017.