”Jag vill se nya arbetssätt för att stärka svensk life science”

Jenni Nordborg leder Sveriges nationella life science-kontor. Nu uppmanar hon life science-sektorn i Sverige att bidra med inspel till agendan och strategiarbetet.

På Sveriges nationella life science-kontor är verksamheten igång. Dess chef Jenni Nordborg har uppmanat sektorn att bidra med inspel till den agenda som ska säkra en gemensam riktning för Sverige. ”Sverige behöver en strategi, såväl för sitt interna arbete som det internationella”, säger hon.

Regeringens uppdrag till kontoret är att främja kunskapsutveckling, innovation och kvalitet i hälso- och sjukvården, omsorgen och inom akademin liksom att förbättra förutsättningarna för life science-företag att etablera sig och verka i Sverige. Ett arbete som inte är nystartat poängterar Jenni Nordborg:

– Vi tar ju vid där Anders Lönnberg avslutade sitt uppdrag, det är viktigt att komma ihåg. En viktig skillnad är att nu bedrivs arbetet inom regeringskansliet.

Hur har life science-kontoret startat sitt arbete?

– Under våren tar vi fram en agenda genom att lyssna in vilka frågor sektorn ser som prioriterade. Tre huvudområden är redan identifierade: precisionsmedicin, hälsodata och framtidens vård. Inom precisionsmedicin ligger Sverige i framkant och är väl rustat, men inom hälsodata är det skarpt läge. Sverige saknar ett helhetsgrepp och ett integrerat system och det är bråttom att lösa den uppgiften. Så områdena skiljer sig åt på flera sätt, säger Jenni Nordborg.

Mot slutet av året ska kontoret leverera en nationell life science-strategi. Den ska visa hur Sverige kan bli ännu attraktivare inom life science.

Var ligger det stora värdet i en strategi för svensk life science?

– Sverige behöver en gemensam riktning och ett mål som aktörerna kan jobba mot. Internt i Sverige behövs det för att vi ska få ut den effekt som kan uppstå om fler aktörer samverkar och drar åt samma håll. Internationellt stärker en strategi vår konkurrenskraft och attraktionskraft.

Därför uppmanar nu Jenni Nordborg life science-sektorn i Sverige att bidra med inspel till agendan och strategiarbetet, i form av väl underbyggda analyser och förslag. Som ett svar bjöd Swelife och Medtech4Health nyligen in till ett samtal mellan flera av de stora sektorövergripande aktörerna. Även Jenni Nordborg deltog.

Aktörerna delar inte alla frågor. Hur viktigt är det att ha ett nationellt perspektiv och att se till branschens bästa?

– Ju bredare och mer underbyggt underlag vi får in, desto bättre blir resultatet. Under mötet hörde jag en bred acceptans för våra tre prioriterade områden, vilket bådar gott. Huruvida sedan aktörernas syn på vad som behövs göras skiljer sig kan jag inte uttala mig om, men jag hoppas att de bidrar med en gemensam nulägesanalys. Min uppmaning till dem är att ta fram underlag som de själva tycker är viktiga för den egna verksamheten och kan ha god nytta av, då kan det också bli värdefull information till life science kontoret.

Vilken roll ser du att Swelife kan ta?

– Swelife och även Medtech4Health är som strategiska innovationsprogram viktiga genom att de samlar många aktörer och att de arbetar med att identifiera gemensamma behov och prioriteringar. Nu har Swelife erbjudit sig att finansiera ett underlag som kan bidra till nuläges- och behovsanalys. Även den insatsen är värdefull.

Hur ser tidtabellen för det fortsatta arbetet ut och hur kan man som intresserad hålla sig informerad?

– Kontoret har ingen särskild webbsida eller annan digital plattform utan hänvisar till regeringens hemsida och det strategiska samverkansprogrammet för life science. När vi har något att berätta gör vi det naturligtvis, främst via pressmeddelanden, men har man frågor får man gärna vända sig direkt till oss.

– Den nationella strategin ska vara klar mot slutet av året och inför sommaren ska vi kunna leverera en agenda som tydligt visar vägen mot strategin. Hur och i vilket sammanhang den ska presenteras är inte klart ännu. Jag vill poängtera att värdet av arbetet inte ligger i de två dokument som vi tar fram utan i de arbetssätt som vi ska etablera. Det här är en långsiktig satsning.