Swelife lanserar stöd till verksamma inom avancerade terapiläkemedel

Swelife lanserar stöd till verksamma inom avancerade terapiläkemedel

Ann Novotny

Foto: Ann Novotny

En processkarta för avancerade terapiläkemedel (ATMP) tänkt att göra det enkelt för brukaren att ta sig igenom samtliga steg i utvecklingsprocessen hela vägen fram till kliniska tester.

Det är ett konkret resultat av Swelife´s satsning inom cellterapi som ska öka det nationella kunskapsutbytet och kompetensförstärkningen inom utvecklingen av cell- och genterapier. Denna nu aktuella processkarta beskriver utveckling av en ATMP från preklinik till klinik och är tänkt att fungera som ett stöd för svensk vård, akademi och industri.

Avancerade terapiläkemedel , baseras på celler, vävnader eller gener. De delas in i somatiska cellterapier, genterapier och vävnadstekniska produkter, samt kombinationsläkemedel som innehåller avancerade terapiläkemedel.

ATMP är engelska och betyder Advanced Therapy Medicinal Products.

Läkemedel och behandlingar baserade på cell- och genterapi står inför ett internationellt genombrott inom medicinsk forskning och utveckling. Cell- och genterapier kan anpassas till ovanliga och svårbehandlade sjukdomar och har potential att bota sjukdomar som idag är obotliga.

Swelife’s projekt Konkurrenskraft cell- och genterapi (ATMP) ska stärka Sveriges konkurrenskraft inom avancerade terapier (ATMP), framförallt inom cell- och genterapi. Genom att stimulera och stärka tillväxten inom Sveriges ATMP-sektor ska projektet på nationell nivå bygga och tillgängliggöra kompetens som behövs för processutveckling och kommersiell utveckling.

Ta del av processkarta här

Läs mer om Swelife’s satsning på ATMP här.

CAMP ATMP hemsida