kliniska prövningar sköterska tar blodtryck

Acceleration av effektiva kliniska prövningar i Sverige

Huvudsyftet med förstudien var att identifiera centrala faktorer som kan stimulera till ökat antal företagsinitierade kliniska prövningar i Sverige. Förstudien syftade även till att ta fram ett konkret underlag med förslag på hur dessa kan implementeras i en skalbar och nationellt hållbar struktur, inklusive förslag till plan för fortsatt utveckling för att öka antalet företagsinitierade kliniska prövningar. Det långsiktiga målet är att förstudien ska bidra till att öka antalet företagsinitierade prövningar, vilket gynnar patienter och samtliga involverade aktörer.

Resultat och förväntade effekter

Inom ramen för förstudien togs fem centrala förslag fram för att stimulera till ökat antal företagsinitierade kliniska prövningar i Sverige. Respektive förslag innehöll tre konkreta åtgärder med förslag på ansvarig aktör. Förslagen delades även upp på regional och nationell nivå. Förstudien har engagerat läkemedelsindustrin, Regeringskansliet, myndigheter, regioner, hälso- och sjukvården och branschorganisationer. Rapporten kommer att användas av flera aktörer som underlag för att konkret diskutera hur Sverige ska vända trenden och vad en region kan och behöver göra.

Upplägg och genomförande

För att besvara projektets huvudfrågor har fokusintervjuer genomförts med olika aktörer engagerade inom kliniska prövningar och Life science. Totalt genomfördes 30 semistrukturerade intervjuer digitalt. Genom affinitetsdiagram klustrades data sedan i olika ämnesområden för att systematisera och analysera materialet.

Projektnummer

2020-04342

Stöd från Swelife

250 000 kronor

Huvudsökande organisation

MINTH Biotherapeutics AB – SMILE INCUBATOR AB

Tidsram

november 2020 – februari 2021

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.