Karolinska sjukhuset foto Carin Stenström

KS: ACTsmart

ACTsmart är en beteendeterapeutisk smartphonebehandling för dig som har långvarig smärta som du upplever hindrar dig att leva det liv du vill leva. Behandlingen utgår från en behandlingsmodell som heter Acceptance & Commitment Therapy (ACT) som har god vetenskaplig evidens.

Syftet med projektet är att utveckla distributionskanaler och affärsmodell för långsiktig drift av ACTsmart. En användarvänlig, responsiv webbapplikation med evidensbaserade ACT-behandlingar för psykologiska problem i somatiken.

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa steg 1 2017-18: 255 000 kronor.

Mål

Det övergripande målet är att skapa finansiell uthållighet och spridning för ACTsmart för att webapplikationen ska kunna användas nationellt och internationellt för att erbjuda bättre vård för den enskilda individen, hantera vårdens resurser optimalt, minska vårdköer och samtidigt vara ett verktyg för att bedriva högkvalitativ forskning.

En affärsmodell som säkerställer långsiktigt drift av ACTsmart ökar tillgängligheten av evidensbaserade psykologiska behandlingsinsatser, minimerar kostnaden för genomförandet och möjliggör kontinuerlig informationsinhämtning för datadrivna beslutsprocesser och klinisk forskning. För patienter kan detta leda till enklare, snabbare och mer effektiv tillgång till screening och behandling för psykisk ohälsa, förbättrad livskvalitet, funktion och följsamhet till somatisk behandling, samt minskat antal sjukvårdsbesök vilket också är en vinst för samhället i stort.

Huvudsökande organisation

Karolinska universitetssjukhuset.

Tidsram

Planen är att under höst- och vårtermin 2018/2019 omforma projektteamet till en drifts-form där arbetet med att nå ut och vidareutveckla ACTsmart på lång sikt kan drivas. Utredning av tänkbara driftsformer, hantering av IP, försäljningskanaler, marknadsstrategi, prismodeller, distribution samt framtida förvaltning. Utöver detta fortsätta utveckling från prototyp för smärtbehandling till produkt med funktionella gränssnitt för behandlare och patienter, samt innehåll till åtminstone tre stora problem för patienter i somatisk vård: smärta, depression och sömnproblem

Kontakt

Projektledare: Linda Holmström
linda.holmstrom@sll.se

Läs mer om projektet ACTsmart

Fler berättelser
kikare foto andrea-piacquadio
Ge oss bästa metoderna för att främja goda hälsovanor hos barn 0-6 år !