pil beslutsprocess

Beslutsprocess

Här beskriver vi Swelifes beslutsprocess för projekt.

Uppdaterad 18 mars 2024.


Swelife bedriver sin verksamhet till största del genom projekt, och vi erbjuder finansiellt stöd till projekt som bidrar till att nå våra långsiktiga mål.

Här kan du läsa mer om våra projekt

Swelifes beslutsprocess

Behovsinventering

Identifierade behov är grunden för förslag på insatsområden. Detta är i många fall en process i samspel mellan olika behovsägare från ”ekosystemet”, programkontoret, styrelsen, Vinnova, Life science-kontoret och andra.

Strategi

Swelifes styrelse identifierar och prioriterar strategiska insatsområden i enlighet med Swelifes effektlogik och programmets budget. Styrelsen definierar mål och önskade resultat för satsningarna.

Swelifes effektlogik

Utformning

Swelifes programkontor tar – tillsammans med Vinnova – fram konkreta former för insatsen. Swelifes presidium slutgranskar förberedelserna för att säkerställa att projektet följer styrelsens ramar och riktlinjer.

Swelifes programkontor gör en första bedömning av idén som kommit in. Här är det väldigt viktigt att idégivarna stämt av med Swelifes effektlogik och ramverk. Stämmer idén med Swelifes insatsområden och mål? Matchar det verkligen ramverkets skall-krav?

Här hittar du Swelifes styrande dokument, exempelvis vårt ramverk för prioriteringar.

Om programkontoret bedömer att idén matchar, skriver projektet en pitch som de sedan presenterar för Swelifes styrelse, som sedan gör en prioritering. Om styrelsen prioriterar projektidén, ska projektet göra en fullständig projektansökan till Vinnova.

Förordnade externa bedömare bedömer därefter i enlighet med Vinnovas ordinarie processer, och Vinnova fattar sedan beslut om vilka projekt som ska finansieras. Du kan läsa mer om hanteringen av ansökningar längre ner på sidan.

prioritering
Prioritering av strategiska projekt med extern bedömning. Vinnova kan bedöma mindre projekt internt.

Nytta

Projekten rapporterar regelbundet till Vinnova och Swelifes programkontor under och efter projektets genomförande. På så sätt kan vi följa upp och utvärdera framdrift och resultat. Vi involverar en behovsgrupp vid behov som styr- eller referensgrupp för projektet, så är de som behöver innovationen uppdaterade och redo att ta emot resultaten.

Så här hanterar vi ansökningarna

Vinnova hanterar alla ansökningar i enlighet med dess ordinarie process för utlysningar:

  1. Utlysningen öppnas i Vinnovas portal
  2. Alla ansökningar görs genom Vinnovas portal.
  3. Vinnova fördelar ansökningarna på externa bedömare. Vinnova hanterar ansökningarna enligt sina ordinarie beslutsprocesser.
  4. Efter att bedömningsprocessen är klar fattar Vinnova beslut om vilka projekt som vi kan finansiera.
  5. Därefter skickar Vinnova besked till alla som sökt. Då får också programledningen i Swelife veta utfallet.
  6. Nu när informationen är offentlig publicerar Swelife nyheten och välkomnar projekten.

Utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2023 var Swelifes sista öppna utlysning.