Corline: Projekt om förbättrad insulinproduktion och njurtransplantationer

Corline har genomfört flera Swelife-finansierade projekt:

  • Klinisk studie för förbättrad behandling av diabetes typ 1
  • Renaparin för att förbättra njurtransplantation hos patienter med kronisk njursjukdom
  • Skydd av blodkärl med heparinkonjugat vid organtransplantation och kärlkirurgi

Om Cytoparin:

Transplanterade ö-celler med en ny typ av skyddande coating kan radikalt förbättra insulinproduktionen hos personer med typ 1-diabetes. Cytoparin är godkänt av Läkemedelsverket för att prövas som avancerat terapiläkemedel (ATMP) och ska inom kort för första gången provas på patienter.

En undergrupp av patienter med typ 1-diabetes har en mycket svår form av sjukdomen. Svängningarna i blodsockret kommer mycket snabbt och är nästan omöjliga att kontrollera. Livskvaliteten försämras och risken för svåra organskador är mycket stor. I slutänden leder detta till en väsentligt högre mortalitet i patientgruppen.

– För att de här personerna bättre ska kunna kontrollera sin diabetes finns möjlighet för dem att transplanteras med insulinproducerande celler, de så kallade Langerhanska öarna, eller ö-celler. Dessa utvinns ur bukspottkörteln på en avliden donator, säger Henrik Nittmar på forskningsbolaget Corline.

Insulinproducerande fabriker

Ö-cellerna förs via kateter in i de fina blodkärlen i mottagarens lever. Där ska de växa fast och blir små insulinproducerande fabriker.

– Den här metoden har visat sig fungera bra. Patienten återfår en del av sin insulinproducerande förmåga och slipper då de kraftiga blodsockersvängningarna. Behandlingen är i förlängningen livräddande, säger Henrik Nittmar.

Oönskad reaktion hotar

Problemet är att mottagarens immunförsvar reagerar med inflammation och koagulation. På bara en timme kan så mycket som 70 procent av de nytransplanterade ö-cellerna slås ut.

– Den här reaktionen sker alltid, men i olika stor omfattning och det leder till att transplantationen måste upprepas för att behandlingen skall ge tillräcklig effekt. I snitt krävs det idag 2,7 donatorer per patient för att nå ett bra resultat. Det är mycket otillfredsställande med tanke på att det råder en akut organbrist, säger Henrik Nittmar.

Skyddande coating

Corlines lösning på problemet är att modifiera cellerna med Cytoparin, vilket innebär att ö-cellerna förbehandlas med en skyddande coating av stora heparinmolekyler. Heparin är en välkänd substans som används för att minska koagulation och har också en inflammationshämmande effekt.

– Processen sker i en enkel trestegsprocess där man använder standardmässig utrustning, säger Henrik Nittmar.

Grönt för kliniska försök

Cytoparin godkändes i fjol för kliniska försök av Läkemedelsverket och utöver sina samarbetspartners Akademiska sjukhuset, Karolinska sjukhuset och Rikshospitalet i Oslo samarbetar nu Corline även med kliniker i Oxford i England och Edmonton i Kanada.

– Den principiella fördelen är att vi skapar ett mer kroppsvänligt transplantat. Bolaget värderar marknaden till ungefär 400 miljoner kronor årligen och inom tre till fem år räknar jag med att vi är framme vid en marknadsintroduktion.

Varför investera i er?

–  Vårt läkemedel, Cytoparin, är ett registrerat varumärke och godkänt för klinisk prövning av Läkemedelsverket.

Med det kan insulinproducerande ö-celler som transplanteras till personer med särskilt svår diabetes modifieras så att man undviker inflammation vid transplantation. Då kan fler celler överleva och bota patienten.

Intervjutexten uppdaterad: 2017-12-07


Om Renaparin:

Med en ny molekyl, baserad på ett klassiskt och beprövat läkemedel, hoppas en grupp forskare och företaget Corline Biomedical AB drastiskt kunna förbättra resultaten vid njurtransplantationer.

– Renaparin läker de kärlskador som annars gör att kroppen inte tar emot det nya organet på ett bra sätt, säger Peetra Magnusson, forskningsledare i projektet.

Så fort man tar ut ett organ ur en donator, till och med strax före denna tidpunkt, startar en så kallad ischemisk process. Den innebär att organet drabbas av syrebrist, vilket bland annat leder till skador på kärlväggarna.

– Är den nya njurens kärlväggar skadade kan det trigga mottagarens immunförsvar och leda till inflammation, trombosbildning och försämrad njurfunktion. Beroende på var i världen transplantationen genomförs varierar problembilden, men upp till 40 procent av alla njurtansplanterade drabbas och måste tillbaka till dialys i mellan 10 och 14 dagar. I värsta fall måste man söka upp en ny donator och göra om operationen, säger Peetra Magnusson.

Unik molekyl

Corlines uppfinning är en stor molekyl, baserad på det etablerade läkemedlet Heparin som är väldokumenterat och länge har använts för att minska risken för blodpropp.

– Men i stället för att tillföra läkemedlet till mottagarens kropp tillför vi molekylen till njuren via preservationsvätskan som den ligger i. Molekylen fäster genom sin speciella design automatiskt vid de skadade ställena på kärlväggarna och behåller där sin ursprungliga läkemedelsfunktion: att minska koagulering och inflammation, säger Henrik Nittmar, vd på Corline.

Corline är, vad han vet, ensamma om sin lösning:

– Det finns ett antal andra projekt som konkurrerar, men de behandlar symptomen som uppstår hos mottagaren av transplantatet. Vi menar att vår lösning är bättre, eftersom vi förhindrar att problemet uppstår genom att förbättra statusen på njuren som transplanteras. Dessutom sker behandlingen utanför kroppen, vilket är mycket säkrare för patienten. Att det hela är baserat på ett existerande läkemedel gör vägen till praktisk användning kortare.

I KLINIK 2018

Nu är man på väg in i kliniska försök. Under 2018 ska en grupp på 18 patienter delta i en studie där hälften behandlas med den nya molekylen Renaparin och resten utgör kontrollgrupp.

– Vi har beviljats 23 miljoner kronor från EU-kommissionens program Horizon 2020 till de kliniska studierna och nyligen fått pengar i Swelifes Accelerator-utlysning för att utveckla metoden att även användas vid lungtransplantation. Det vi ser på sikt är en helt ny plattformsteknologi för organtransplantation.

De data som projektet genererat kommer att publiceras under början av 2018.

En kvalitetsstämpel

Den ursprungliga finansieringen från Swelife var en viktig utvärderingssignal till andra investerare, menar Henrik Nittmar:

– Swelife är en kvalitetsstämpel som gör att fler vågar gå med. Idag är vi ett publikt bolag och har tagit in mer än 50 miljoner kronor genom emissioner.

På fem års sikt ser han två utvecklingsvägar för projektet:

– Vi vill ta det här åtminstone genom klinisk fas 2 och först därefter licensiera ut det. Alternativet är att vi driver projektet genom fas 3 i egen regi och själva lanserar läkemedlet.

Varför investera i er?

– Vi står inför att starta kliniska försök med en ny läkemedelskandidat baserad på en känd molekyl (heparin) och har patenterat användningen av den för att förbättra resultaten vid njurtransplantationer genom att reparera kärlväggen i njuren.

– Corline har värderat marknaden till fyra miljarder kronor årligen och om vi lyckas med utvecklingen kan vi rädda liv. Det råder skriande organbrist och är viktigt att vi tar vara på varje organ så bra som möjligt.

Intervjutexten uppdaterad 2017-11-15
Texter: Jörgen Olsson

Projektnummer

2014-05106, 2016-00798, 2017-03583

Stöd från Swelife

Strategiska innovationsprogrammet för Folksjukdomar hösten 2014: 1 000 000 kronor
Innovativa samverkansprojekt folksjukdomar 2016: 1 000 000 kronor
Projekt för bättre hälsa steg 2 2017: 3 953 290 kronor

Huvudsökande organisation

Corline AB.

Kontakt

Henrik Nittmar
henrik.nittmar@corline.se

Corlines hemsida

Fler berättelser
Ascilion: Verifiering av ny typ av glukossensor, verifiering av mikronålar för provtagning