Capio närsjukvård: Distansmonitorering av kronisk sjuka patienter inom primärvården

Projektplanering, rekrytering och anslutning av patienter maj-aug 2019. Testning av plattformen juni-aug 2019. Uppbyggnad av vårdteam under augusti 2019. Beställning av sensorer augusti 2019. Uppstart av monitorering 300 patienter 1a september 2019.

Projektnummer

2019-01502

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa: 2 500 000 kronor

Resultat/Värde

Ökad effektivisering genom att patienter som överför sina mätvärden frigör kapacitet på vårdcentralen. Ökad tillgänglighet genom att andelen besök från kronisk sjuka patienter minskas. Ökad kvalitet genom att vi får in fler mätpunkter som ger bättre grund för medicinsk bedömning. Ökad jämlikhet genom att algoritm baserad hantering av data inte stigmatiserar patienter baserad på deras ursprung, kön och ålder. Ovanstående effekter förväntas resultera i att vårdcentralen blir mer attraktiv för patienter som vill lista sig och för anställning av ny personal.

Mål

Syftet är att öka patientens delaktighet i sin vård. Målet är att öka primärvårdens tillgängligheten för alla våra patienter.

Tidsram

maj 2019 – maj 2021

Kontakt

Alex Jaranka
alex.jaranka@capio.se

Fler berättelser
Karolinska institutet foto Stefan Zimmerman
KI: Strategi för att etablera kliniskt tröskelvärde för anti-läkemedelsantikroppar mot TNF-inhibitorer