Sjukvårdsintegrerad biobankning - Effektivare utplock av biobanksprov

Sjukvårdsintegrerad biobankning – Effektivare utplock av biobanksprov

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är att främja den medicinska forskningen för att bidra till jämlik vård och hälsa i Sverige. Projektet kommer att stödja förbättringar av den nationella modellen för sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB) av blod- och vätskeprov för forskning. Inom projektet kommer även en utbildning för patienter inom biobanksområdet tas fram. Målet är att tillgång till prov för forskning ska bli effektivare och därmed att den fulla potentialen av SIB kan nyttjas samt att öka patienters delaktighet och inflytande inom den medicinska forskningen.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet av genomförda förbättringar kopplat till insamling och utplock av blod- och vätskeprov för forskning är en effektivare och sammanhållen process. Förhoppningen är att det bidrar till en ökad harmonisering och kvalitet inom Biobank Sverige, vilket underlättar för forskning på biobanksprov. Resultatet av att öka patienters delaktighet och kunskap kring biobank förväntas leda till ett ökat inflytande inom forskning och utveckling av vården som en förutsättning för användbarhet, relevans och jämlikhet inom landet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i arbetspaket med inriktning mot olika förbättringsområden; 1) IT-anpassningar för forskningsanpassade parametrar vid insamling av prov, 2) IT-utveckling för att underlätta vid utplock av forskningsprov och synliggöra provsamlingar, 3) implementering av gemensam juridisk tolkning för delning av provdata samt 4) utveckling av utbildningsmodul kring biobankning för patienter. Projektet kommer som helhet att ledas av en övergripande projektledare samt att kommunikatör är knuten till projektet.

Projektnummer

2023-01926

Huvudsökande organisation

Region Uppsala

Stöd från Swelife

10 190 000 kronor

Tidsram

oktober 2023 – juni 2026


Projektet bygger på satsningen Nationell modell för sjukvårdsintegrerad biobankning.