Swelifes effektlogik och mål

Effektlogik och mål

Den effektlogik och de mål vi arbetar med syftar alla till att Swelifes vision ska förverkligas. Den revideras och beslutas av Swelifes styrelse i samband med varje ny programperiod, alltså var tredje år.

Swelifes vision

Life science i Sverige har en ledarroll i utvecklingen för en hälsa i världsklass och en hållbar tillväxt.

Swelifes mission

Swelife faciliterar och accelererar innovation och samverkan inom life science – från idéer till samhällsnytta.

Effektmål

Swelife har tre effektmål i vår effektlogik. Effektmålen ska bidra till att visionen förverkligas.

  1. Life science-Sveriges kompetenser och resurser används nationellt genom samverkan och samordning
  2. Sverige har en hållbar, växande och internationellt konkurrenskraftig life science-sektor
  3. Invånare i Sverige har tillgång till innovativa, kostnadseffektiva och individanpassade lösningar för bättre hälsa baserade på nuvarande ”best practice”

Strategi och agenda för Etapp 3 (2021-23)

Behov

Swelife har valt att fokusera arbetet utifrån två behov:

Goda förutsättningar för att utveckla och skala upp lösningar för bättre hälsa

Det finns ett behov av att förkorta tiden mellan att nya innovativa produkter och metoder tas fram till dess de kommer till nytta.

Sverige är ett av världens mest innovativa länder med starka universitet, företag med hög innovationsförmåga och hög vårdkvalitet. Trots det tar det ofta mycket lång tid för nya idéer att skapa värde för såväl individ som samhälle.

Starka, samverkande och tillgängliga infrastrukturer inom life science

Det finns ett behov av ett samverkande och tillgängligt system av infrastrukturer för life science i Sverige, för att nå vår fulla potential som innovationsland.

I dag finns det många bra delar i life science-systemet, men det saknas en sammanhållen helhet. Det skapar en otydlighet, en suboptimering av resurserna och i värsta fall missade möjligheter för Sverige.

Tillståndsmål: Tillsammans skapar vi hållbar tillväxt – för individens hälsa

Strategi är en förändringsresa till ett tillstånd. Tillståndsmålet beskriver vem och vad som görs i ett sammanhang som gör att vi kan se det framför oss.

Fokus: Samverkan som ger resultat

För att strategin ska lyckas måste vi prioritera. Med ett tydligt fokus som ledstjärna blir det lättare att nå tillståndsmålet.

Insatsområden

För att effektmålen ska förverkligas, arbetar vi på Swelife med fyra insatsområden.

  • Effektivare utveckling av innovationer
  • Framgångsfaktorer för implementering
  • Ett sammanhållet system av infrastrukturer
  • Innovativa, företagsinitierade kliniska studier


Så arbetar Vinnova med effektlogiker.