Effektlogik och mål

Snabblänkar

Ordlista

Swelifes vision

Life science i Sverige har en ledarroll i utvecklingen för en hälsa i världsklass och en hållbar tillväxt.

Swelifes mission

Swelife faciliterar och accelererar innovation och samverkan inom life science – från idéer till samhällsnytta.

Strategi och agenda

Effektmål

Swelife har tre effektmål i vår effektlogik. Effektmålen uppnås genom de resultat som levereras från Swelifes insatsområden med hjälp av ett tydligt fokus. Tillsammans bidrar dessa till att uppnå tillståndsmålet.

 • Life science-Sveriges kompetenser och resurser används nationellt genom samverkan och samordning
 • Sverige har en hållbar, växande och internationellt konkurrenskraftig life science-sektor
 • Invånare i Sverige har tillgång till innovativa, kostnadseffektiva och individanpassade lösningar för bättre hälsa baserade på nuvarande ”best practice”
Swelifes strategi 2020-23

Tillståndsmål: Tillsammans skapar vi hållbar tillväxt – för individens hälsa

Strategi är en förändringsresa till ett tillstånd. Tillståndsmålet beskriver vem och vad som görs i ett sammanhang som gör att vi kan se det framför oss.

Fokus: Samverkan som ger resultat

För att strategin ska lyckas måste vi prioritera. Med ett tydligt fokus som ledstjärna blir det lättare att nå tillståndsmålet.

Insatsområden

 • Gör samverkan till ett naturligt arbetssätt
 • Öka samverkan mellan svenska infrastrukturer för life science
 • Gör kompetens och infrastruktur mer tillgänglig
 • Gör det lättare att hitta och attrahera kapital
 • Öka tillgången till kapital för life science
 • Skapa förutsättningar för att skala upp lösningar för bättre hälsa
 • Öka fokus på att förutsäga och förebygga ohälsa genom att etablera konceptet Frisk-Risk-Sjuk
 • Gör hälsodata mer samordnade och systematiska
 • Gör hälsodata mer tillgängliga
Sammanfattning av Swelifes effektlogik

Ordlista

 • FAIR-principerna: FAIR betyder att data ska vara sökbara (Findable), tillgängliga (Accessible), driftskompatibla (Interoperable) och återanvändbara (Reusable).
 • Frisk-risk-sjuk-modellen: En förenklad modell för att skapa medvetenhet och samsyn kring behovet av att fokusera mer på att förutsäga och förebygga hälsa. En utförlig beskrivning finns på Swelife.se.
 • Forskningsinfrastruktur: Infrastruktur för forskning som är öppen och kan nyttjas av fler än enskilda forskare eller forskargrupper. Exempel på forskningsinfrastrukturer är avancerade verktyg eller teknisk utrustning, databaser, arkiv, fältstationer, laboratorier och  biobanker.
 • Hållbar tillväxt: Tillväxten är hållbar när vi kan tillfredsställa våra behov idag — ekonomiskt, miljömässigt och socialt — samtidigt som vi skapar förutsättningar för utveckling i framtiden. Genom att vidga ”tillväxt” till ”hållbar tillväxt” vill vi omfatta och inkludera hållbarhetens alla dimensioner i programmets målbild.
 • Innovationsinfrastruktur: Infrastruktur som stödjer utveckling och innovation. Här inkluderas infrastrukturer som syftar till att testa och utveckla lösningar för bättre hälsa, exempelvis testbäddar, innovationskliniker och innovationshubbar
 • Life science-sektorn: Life science-sektorn omfattar de företag, universitet och högskolor samt offentliga aktörer på kommunal, regional och statlig nivå, som genom sin verksamhet bidrar till att främja människors hälsa. Sektorn innefattar forskning, högre utbildning och innovation, utveckling av läkemedel, medicintekniska produkter och behandlingar, samt prevention, implementering och uppföljning.
 • Lösningar för bättre hälsa: Detta innefattar en lång rad insatser som syftar till bättre hälsa, bland annat produkter, tjänster och arbetssätt men även insatser för systemtransformation ingår i begreppet.


Så arbetar Vinnova med effektlogiker.