Elypta logo
Elypta logo

Elypta: Systembiomarkör för detektion av njurcancer

Tidigare projektnamn Aurora Life Sciences.


Tjugo biomarkörer i stället för bara en. Ett enkelt blodprov i stället för biopsi eller röntgen. Artificiell intelligens skiljer det friska från det sjuka. Så vill forskarna i Elypta lösa problemet att skilja mellan godartade och elakartade njurtumörer, samt skapa effektiva verktyg för såväl tidig upptäckt som uppföljning och läkemedelsutvärdering.

– Behovet av diagnosmetoder som gör att vi enklare, mer exakt och säkrare kan diagnosticera njurcancer är mycket stort, säger Karl Bergman, biotekniker och vd för Elypta.

Dagens metoder är framförallt biopsi och datortomografi. De är relativt dyra, omständliga för både patienter och läkare och används bara när man har en stark misstanke.

– Typiskt för cancer som sjukdom är att den utvecklas långsamt och utan symptom. När man sedan upptäcker den är den tyvärr ofta långt gången och svårbehandlad.

AI ökar träffsäkerheten

Elyptas lösning innebär att man mäter hela 20 olika biomarkörer – en så kallad systembiomarkör – som utgörs av metaboliter i blod och urin. Mätdatan speglar en viktig och komplex process i cancer och analyseras med hjälp av maskininlärning; artificiellt intelligenta analysprogram som lär sig mer och mer och ökar träffsäkerheten ju mer de används.

– Projektets mest uppmärksammade kliniska studie visar på minst 93 procents träffsäkerhet när det gäller att skilja friska frivilliga från njurcancerpatienter. Mäter man i både blod och urin är träffsäkerheten 100 procent, säger Karl Bergman.

Söker fler cancerprofiler

Nu pågår vidare kliniska studier på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Vi utvecklar vår mätmetod med målet att få den regulatoriskt godkänd och skapa så mycket klinisk nytta som möjligt. Samtidigt försöker vi identifiera och validera fler cancerprofiler med hjälp av systembiomarkören och har goda förhoppningar om att lyckas.

– Swelifes finansiering har varit viktig dels för att genomföra våra kliniska studier men också för att utreda hälsoekonomiska, regulatoriska och immaterialrättsliga aspekter. Elypta arbetar parallellt med att söka följdinvesteringar. En kommersiell lansering av testet ligger några år framåt i tiden – och blir det verklighet är marknaden mycket stor.

– Man räknar med att marknaden för ”liquid biopsy” kommer att vara cirka två miljarder USD år 2020, med en tillväxttakt på 30 procent. Men potentialen är mycket större än så, beroende på hur man utnyttjar metoden.

Varför investera i er?

– Vi har en ny teknik för att upptäcka, diagnosticera och följa cancer, som i kliniska studier visat sig ha mycket stor potential. Metoden baseras på ett blod- och urin-test vilket är säkert för patienten och enkelt för läkaren.

– Vår metod särskiljer sig genom att vi mäter 20 biomarkörer i stället för en och använder maskininlärning för identifiering av specifika signaturer för cancer. Vår metod tar sikte på tumörens metabolism snarare än arvsmassan och har potential att fungera i flera cancerformer, vilket är ovanligt.

Uppdaterad: 2017-08-09

Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2016-00763

Stöd från Swelife

Innovativa samverkansprojekt folksjukdomar 2016: 664 510 kronor
2018: 100 000 kronor för stöd för att söka EIC Pilot.

Huvudsökande organisation

Elypta.

Kontakt

Karl Bergman
karl.bergman@elypta.com

Elyptas hemsida

Fler berättelser
Karolinska institutet foto Stefan Zimmerman
KI: Patientcentrerad vårdmodell med mobil hälsa