eva sjökvist saers och peter nordström

”En tydlig vision, resurser, mandat och ansvar krävs för att göra Sverige konkurrenskraftigt”

Swelife om den reviderade life science-strategin som presenteras i höst

Sverige är ett framgångsrikt life science-land, men den internationella konkurrensen är knivskarp. Nu finns möjligheten att verkligen ta ett samlat grepp för en systemtransformation inom hälsoområdet – och samtidigt göra svensk life science internationellt konkurrenskraftig.

Sverige är ett framgångsrikt life science-land, med en stark industri, världsledande forskning, hälso- och sjukvård i toppklass och en relativt frisk befolkning. Men utvecklingen går snabbt, och Sverige måste göra långsiktiga och kraftfulla investeringar för att hantera nuvarande utmaningar och vara internationellt attraktivt och konkurrenskraftigt.

Sveriges nuvarande life science-strategi lanserades i december 2019. En milstolpe, eftersom den skapar en gemensam riktning för alla som arbetar med hälsa och life science i Sverige. Strategin, som nu uppdateras, syftar till att göra Sverige till en ledande nation inom life science, förbättra hälsa och livskvalitet, samt stärka ekonomiskt välstånd och landets position som en kunskapsnation.

Swelife är positivt till Life science-kontoret vid regeringskansliet som leder arbetet med den nya strategin och för dialog med det breda ekosystemet inom hälsa och life science. Ett ekosystem där drygt en halv miljon svenskar arbetar.

I Sverige har vi många bra nationella och regionala initiativ för att stärka life science. Men de är fragmenterade och berör delar av ekosystemet utan uppdrag att samverka med andra initiativ. Det finns också några få starka men ändliga projekt och program inom hälsa och life science där Swelife, som strategiskt innovationsprogram, är ett.

Det finns förslag på önskade långsiktiga satsningar. Ett exempel är Avancerad life science, som presenterades av en delegation från industri och akademi för Regeringskansliet i juni. Detta pekar på behovet av innovationsutveckling inom industri och akademi. Ett mycket viktigt område för svensk konkurrenskraft, och vi hoppas att regeringen hörsammar detta.

Erfarenheten från drygt tio års arbete med Swelife och mer än 270 finansierade projekt säger oss dock att det finns fler utmaningar att adressera, exempelvis implementering av innovationer i hälso- och sjukvården, hanteringen av hälsodata och nya affärsmodeller för prevention och precision. Vi har samlat våra erfarenheter med bland annat de kritiska framgångsfaktorer som behöver vara på plats för att verkligen driva utvecklingen och få resultat.

Länk: Swelife bidrar till ett starkt life science (pdf)

Hälsa och life science är ett komplext område där det ibland finns målkonflikter.  Att förlita sig på det som vi upplever som ett distribuerat ägarskap av frågan för att förverkliga strategin är vanskligt. För att få högre verkningsgrad på de insatser som verkligen görs är det viktigt att se helheten. Allas ansvar riskerar att bli ingens ansvar. Därför säger vi: kraftsamla!

Våra lärdomar av programmet Swelife visar att det verkligen går att skapa en förändring. Men även om Sverige har ”en stark tradition av samverkan”, så händer inte samverkan och förändring av sig själv. En strategi är bara ord om det inte ligger kraft bakom. Enstaka satsningar riskerar att enbart hantera delar av strategin.

Den internationella konkurrensen är knivskarp. Mer snabbfotade länder springer förbi oss. Det räcker att kika över Öresund. Danmark har kraftsamlat med bland annat en tydligt fokuserad life science-strategi, verksamheter som Danish Life Science Cluster och en tradition av privata stiftelser. Detta har gett resultat, exempelvis kommer en femtedel av Danmarks hela varuexport från life science. Ett annat exempel är Nederländerna, där life science är en av tio prioriterade sektorer i landets innovationspolitik. Genom organisationer som Health Holland genomförs politiken på på ett kraftfullt sätt. Det är länder som liknar Sverige och som får det att hända. 

Sverige har nu möjlighet att verkligen ta ett samlat grepp för en systemtransformation inom hälsoområdet – och samtidigt göra life science internationellt konkurrenskraftigt.

Vi anser att det krävs en tydlig vision kopplat med långsiktigt finansierade initiativ, tillräckliga resurser och partnerskap för att få det att hända på riktigt.

Det krävs ett tydligt, ansvarstagande ledarskap. Swelife anser att life science-kontoret behöver stärkas upp eller kompletteras med en funktion, exempelvis ett programkontor eller kansli med tillräckliga resurser i form av kompetens och pengar. Funktionen skulle kunna initiera strategiskt viktiga projekt, underlätta partnerskap mellan olika aktörer samt driva på utveckling och implementering. Vi uppmanar regeringen att etablera denna funktion som får det långsiktiga ansvaret och mandatet att genomföra och följa upp life science-strategin i sin helhet.

Ett långsiktigt stärkt och konkurrenskraftigt life science-ekosystem är viktigt för Sverige.

Eva Sjökvist Saers, ordförande Swelife
Peter Nordström, programchef Swelife