Barn leker med klossar
Foto: Marisa Howenstine

Enkätundersökning ger tydlig bild

Den enkätundersökning, med uppföljande intervjuer, som genomförts inom ramen för arbetspaket 2 – Best Practice, visar på stor samsyn kring behoven för att bättre arbeta med prevention av barnfetma.

Sammanlagt har 33 aktörer, som på olika sätt arbetar med barns hälsa, besvarat enkäten och samtliga enkätsvar har också följts upp med intervjuer. En mer omfattande sammanställning av enkäterna och intervjuerna kommer att presenteras i en rapport senare i höst.

Vägledning

-Tack vare undersökningen har vi fått en tydligare bild av det som inte gick att få fram i de litteraturstudier vi redan genomfört. Även om det inte är en heltäckande undersökning är svaren så samstämmiga att de ger oss god vägledning kring hur vi bäst går vidare, berättar Elin Glad, hälsoprocessledare i Region Östergötland, som varit sammankallande för enkätgruppen, som är en del av arbetspaket 2 – Best Practice.

Aktörer som svarat på enkäten kommer bland annat från region, kommun, barnhälsovården och mödrahälsovården. Gemensamt är att de alla drivit eller driver någon form av initiativ för att främja barns hälsa.

Samverkan och evidens

Undersökningen har framför allt förstärkt den bild som redan fanns. Bland annat lyftes behovet av ännu mer samverkan och en tydlig röd tråd i arbetet med mer struktur och systematisk utvärdering av genomförda insatser. Även behovet av mer forskning och evidens lyftes fram.

Många har också lyft att det är viktigt att arbetet med prevention av barnfetma inte bara sker i projektform, utan blir en del av ordinarie verksamhet.

Gemensam målbild

-Vi ser också att det ofta saknas en gemensam målbild, förankring hos beslutsfattare och tydligt mandat och att arbetet sker i stuprör. Vård får mer fokus och resurser än preventiva insatser och det behövs ökad kunskap kring prevention av barnfetma, säger Elin Glad.

I rapporten, som kommer i senare i höst och publiceras på www.swelife.se/pbf, ges en mer omfattande beskrivning av de slutsatser som kan dras från enkäterna, vilka behov som finns framåt och hur det kommer att integreras in i arbetet som sker inom ramen för Prevention barnfetma.


Tillbaka till Prevention barnfetmas huvudsida.