Frågor och svar om utlysningen Projekt för bättre hälsa

Kan en akademiker själv vara inblandad i samarbetsbolag?

En projektpart får inte sitta på dubbla stolar i projektet. För att uppfylla kravet på minst två parter, så ska dessa representeras av olika personer. Det är ändå bra att vara transparent med om man är associerad till mer än en av parterna i projektet.  Sammansättningen av konsortiet är en viktig bedömningsparameter varför det är viktigt att kunna visa vilken specifik kompetens respektive projektpart och dess nyckelpersoner tillför till projektet

Vilken sektor hör instituten till: akademi eller industri?

Instituten räknas som akademisk partner.

Hur många projektparter ska vara med i ansökan?

Projektet ska bestå av minst två projektparter från områdena: akademi (inkluderar institut), industri eller hälso- och sjukvård med en part som huvudsökande. Annan juridisk person kan också vara huvudsökande så länge som två av sektorerna sjukvård, industri eller akademi ingår i projektteamet.

Får man ha utländska partners med i projektet?

Ja, det får man absolut, däremot kan utländska partners inte erhålla ersättning från Vinnova, men de kan bidra med medfinansiering till projektet (antingen med pengar eller med tid). Utländska partners kan inte vara huvudsökande (koordinator) i projektet.

Kan en projektpart från hälso/sjukvård vara en privat vårdgivare?

Det finns inget hinder för detta, men om det är ett bolag så bör det kvalificera som ett SME för att erhålla ersättning från Vinnova.

Hur definieras SME/SMF i ansökan?

SMF definieras enligt EU:s regler. Ni kan gå in på denna länk för att göra en test och avgöra om ni kvalificerar som SME. Observera att om man är ett litet bolag, men har en finansiär eller ett större bolag som ägare som äger mer än 50% av det lilla bolaget är det risk att man inte kvalificerar som SME.

Kan man ha en projektpart från industrisektorn som är större än ett SME/SMF?

Ja ett stort bolag kan ingå i teamet, men den parten kan inte erhålla bidrag från Vinnova. Däremot kan parten bidra med medfinansiering för projektet (i form av tid och/eller pengar).

Hur definierar ni TRL-nivåer?

Enligt den bilaga (Appendix 3) som finns längst bak i ansökningsdokumentet ”Project description” som kan laddas ned från Vinnovas hemsida. Observera att TRL-nivåerna har olika definitioner för olika typer av produkter. TRL betyder Technology Readiness Level.

Vilka kostnader kan man söka för?

Stödberättigande kostnader ska i projektpartens redovisning vara särskiljbara från organisationens övriga transaktioner. Stödberättigande kostnader är tex

 • personalkostnader, upp till den nivå som definieras i nedan länk
 • projektspecifika kostnader för utrustning, mark och byggnader
 • kostnader för konsulter och licenser m.m., upp till den nivå som definieras i nedan länk
 • övriga direkta kostnader
 • indirekta kostnader upp till den nivå som definieras i nedan länk

Se Vinnovas guide för stödberättigande kostnader för aktuella uppgifter.

Kan IP-utvärderingar som görs av exempelvis personal från ett innovationskontor medräknas som medfinansiering?

Ja, detta arbete kan räknas som medfinansiering, antingen som lönekostnad eller som faktisk kostnad för inköpt tjänst.

Måste alla partner i teamet få bidrag?

Nej, projektet kan ha partner som själv täcker sin kostnad i projektet. Denna kostnad kan i så fall tas upp som medfinansiering i projektet.

Kan anslag användas för IP relaterade kostnader?

Ersättningsreglerna är definierade i Vinnovas allmänna villkor och gäller för alla projektparter. För att en kostnad ska vara stödberättigande ska den

 • vara faktisk och reviderbar
 • bäras av projektpart
 • ha uppkommit under dispositionstiden
 • vara fastställd i enlighet med projektparts vanliga redovisningsprinciper och god redovisningssed
 • vara bokförd
 • ha till syfte att bidra till projektets mål

Kan ett projekt ange kostnad för en tjänst som han ska köpa utomlands? Ex avancerade analyser och betala den utländska partner med sitt bidrag?

Ja, det finns inget hinder. Viktigt att kolla att eventuella upphandlingsregler följs.

Hur mycket pengar kan varje projektpart ta emot?

Varje projektpart kan erhålla finansiering som definierat i Vinnovas allmänna villkor

Vad räknas som medfinansiering?

Medfinansiering är antingen pengar eller tid (in-kind). Observera att detta måste vara faktiska och reviderbara kostnader. Gratisarbete kan inte användas som medfinansiering. Mer information om medfinansiering finns beskrivna i Vinnovas allmänna villkor.

Räknas utländska företag som är med i projektet som medfinansiär?

Ja, utländska partners tid och/eller pengar räknas som medfinansiering i projektet. Utländska partners kan däremot inte erhålla ersättning från beviljat anslag.

Vinnovas Portal

Vem skall jag ange som kontaktperson på Vinnova?

Man behöver inte ange någon kontaktperson på Vinnova men har du diskuterat projektet med någon på Vinnova anger du detta här. Behöver du diskutera projektet med Vinnova kontaktar du Pontus von Bahr om det gäller medicinsk teknik eller Gunnar Sandberg om det gäller något annat område inom hälsa.

Kan flera personer få inloggning till samma ansökan?

Varje ansökan är kopplad till en epostadress/konto, så inloggningen behöver i så fall delas mellan skrivande parter. Om man inte vill dela inloggning går det bra att skicka en pdf av det som ligger inne på portalen till sina parter. Detta görs via funktionen ”Skicka för påseende” som finns längst upp i höger hörn som ett litet kuvert.

FAQ MedTech4Health

OBS: Denna text är tänkt som ett stöd i ansökningsprocessen. Om det är några oklarheter så är det informationen i utlysningstexten som gäller.