Frågor och svar om utlysningen

Frågor och svar om utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa höst 2019

Här hittar du frågor och svar om utlysningen. Denna text är tänkt som ett stöd i ansökningsprocessen. Om du upplever några oklarhet, är det informationen i utlysningstexten på Vinnovas hemsida som gäller.

Checklista

Affärsutvecklare Simon Jegou på LU Innovation ger sina bästa tips:

 1. Läs utlysningen noggrant! Där hittar du all information du behöver. Är nu osäker, fråga din regionala koordinator.
 2. Se till att svara på frågorna och var tydlig i dina svar. Granskaren ska inte behöva gissa eller leta efter information.
 3. Var står du idag och vad är dina mål med projektet? Vad är din plan för att kunna uppnå dem? Se till att ha en tydlig plan på hur ni ska genomföra projektet
 4. Projektets mål och frågeställningar syftar att verifiera din affärshypotes och/eller minska risken i projektet för att senare kunna lättare attrahera potentiella investerare.
 5. Förtydliga vem gör exakt vad i de olika arbetspaket. Varför är teamet ni har valt avgörande för projektets framgång?
 6. Budget – se till att specificera de olika kostnaderna och antalet arbetstimmar. Med hur mycket och hur medfinansieras varje arbetspaket? I projektet ska inte bara stå kostnaderna men också hur de ska finansieras. Ska pengarna räcka för att kunna genomföra projektet?
 7. Och sist men inte minst, gör inga onödiga formaliafel. Det vore synd att din ansökan sorteras bort på grund av det.

Vem kan söka?

Kan en akademiker själv vara inblandad i samarbetsbolag?

En projektpart får inte sitta på dubbla stolar i projektet. För att uppfylla kravet på minst två parter, så ska dessa representeras av olika personer. Det är ändå bra att vara transparent med om man är associerad till mer än en av parterna i projektet.

Projektkonsortiet ska bestå av minst två aktörer från olika sektorer och dessa ska vara fristående från varandra. Med fristående menas till exempel att om forskare söker bidrag med sitt företag tillsammans med universitetet där de har sin anställning, betraktas inte detta som fristående.

Hur du sätter samman konsortiet är en viktig bedömningsparameter, alltså är det viktigt att kunna visa vilken specifik kompetens respektive projektpart och dess nyckelpersoner tillför till projektet.

Hur många projektparter ska vara med i ansökan?

Kravet är att projektet ska bestå av minst två projektparter. Minst två av sektorerna

 • akademi (inkluderar institut)
 • industri (företag)
 • hälso- och sjukvård

ska vara representerade.

Kan en projektpart från hälso- och sjukvård vara en privat vårdgivare?

Det finns inget hinder för detta.

Kan pågående Medtech4Health- eller Swelife-projekt söka pengar från denna utlysning eller måste de först avsluta/rapportera sina pågående/beviljade projekt?

Ja, det kan de, men de kan såklart inte söka för arbete/kostnader som man redan har fått beviljat medel för.

Kan man ha en projektpart från industrisektorn som är större än ett SME/SMF?

Ja, ett stort bolag kan ingå i teamet och kan då erhålla upp till 20 procent av sina stödberättigande kostnader.
Läs mer på Vinnovas hemsida om statligt stöd till företag.


Hur gör man med utländska partners?

Får man ha utländska partners med i projektet?

Ja, det får man absolut. Däremot kan utländska partners inte erhålla ersättning från Vinnova, men de kan exempelvis bidra med medfinansiering till projektet (antingen med pengar eller med tid). Utländska partners kan inte vara huvudsökande (koordinator) i projektet.

För att en part ska kunna erhålla ersättning måste den vara registrerad i Sverige.

Räknas utländska företag som är med i projektet som medfinansiär?

Ja, utländska partners tid och/eller pengar räknas som medfinansiering i projektet, men däremot kan de inte erhålla ersättning från beviljat anslag.

Kan en svensk klinik söka medel tillsammans med ett utländskt företag?

Ni behöver ha två partners som representerar två olika aktörstyper:

 • akademi/institut
 • företag
 • hälsa- och sjukvård

Det räcker att den ena är svensk.


Hur definieras …?

Hur definierar ni TRL-nivåer?

TRL betyder Technology Readiness Level.

Vi definierar dem enligt den bilaga (Appendix 3) som finns längst bak i ansökningsdokumentet ”Project description”.
Ladda ner den från Vinnovas hemsida.

Observera att TRL-nivåerna har olika definitioner för olika typer av produkter.

Vilken sektor hör instituten till: akademi eller industri?

Ni kan räkna in instituten som akademisk partner.

Hur definierar ni SME/SMF i ansökan?

SME/SMF definieras enligt EU:s regler. SME betyder Small and medium-sized enterprises, och SMF är den svenska översättningen: Små och medelstora företag.
Ni kan gå in på denna länk för att göra en test och avgöra om ni kvalificerar som SME. 

Observera att om man är ett litet bolag, men har en finansiär eller ett större bolag som ägare som äger mer än 50 procent av det lilla bolaget finns det en risk att man inte kvalificerar som SME.
Här hittar du en mer ingående förklaring till detta.

Jämställd innovation?

Vinnova har tagit fram ett material som förklarar och inspirerar kring jämställd innovation. Gå gärna igenom det!

Jämställd innovation (Vinnova)


Vad kan ingå?

Vilka kostnader kan man söka för?

Stödberättigande kostnader är:

Med stödberättigande menas att kostnaden

 • är verklig och kan styrkas
 • bärs av sökande projektpart
 • har uppkommit under projekttiden
 • är fastställd i enlighet med organisationens vanliga redovisningsprinciper och redovisningssed.

Se Vinnovas guide för stödberättigande kostnader för aktuella uppgifter.

Kan IP-utvärderingar som görs av exempelvis personal från ett innovationskontor medräknas som medfinansiering?

Ja, detta arbete kan räknas som medfinansiering som lönekostnad eller som faktisk kostnad för inköpt tjänst om det är personal från exempelvis en inkubator.

Måste alla partner i teamet få bidrag?

Nej, projektet kan ha partner som själv täcker sin kostnad i projektet. Då kan den kostnaden tas upp som medfinansiering i projektet.

Kan anslag användas för IP-relaterade kostnader?

Direkta patentkostnader kan inte anslaget användas för – däremot för att utreda immaterialrättsliga förutsättningar som nyhetsgranskning och FTO-analys.

Kan ett projekt ange kostnad för en tjänst som han ska köpa utomlands, exempelvis avancerade analyser, och betala det utländska företaget med sitt bidrag?

Ja, det finns inget hinder. Viktigt att kolla att eventuella upphandlingsregler följs.

Hur mycket pengar kan varje projektpart ta emot?

Gränsen för hur mycket pengar varje projektpart kan ta emot definieras i stödgrunden. Läs mer om detta i Vinnovas allmänna villkor.

Vinnovas allmänna villkor.

Vad räknar ni som medfinansiering?

Medfinansiering är antingen pengar eller tid (in-kind), och observera att detta måste vara faktiska och reviderbara kostnader. Du kan inte använda gratisarbete som medfinansiering. Hitta mer information om medfinansiering i Vinnovas allmänna villkor.

Vinnovas allmänna villkor.


Vinnovas Portal

Fylla i ansökan

För frågor hur du ska fylla ansökan på Intressentportalen (Vinnova) kontakta någon av Vinnovas handläggare.

Joanna Boquist, Vinnova
08-473 31 24
joanna.boquist@vinnova.se

Caroline Ekstrand, Vinnova
08-473 30 27
caroline.ekstrand@vinnova.se

Anna Tegnesjö, Vinnova
08-473 31 62
anna.tegnesjo@vinnova.se

Jonas Tranell, Vinnova
08-473 30 73
jonas.tranell@vinnova.se

Tekniska frågor

Har du problem med att logga in på portalen eller andra tekniska frågor, kontakta Vinnovas IT-support.

Tekniska frågor om Intressentportalen
Tel: 08-473 32 99
helpdesk@vinnova.se

Kan flera personer få inloggning till samma ansökan?

Varje ansökan är kopplad till en epostadress/konto, så inloggningen behöver i så fall delas mellan skrivande parter. Om man inte vill dela inloggning, går det bra att skicka en pdf av det som ligger inne på portalen till sina parter. Detta gör du via funktionen ”Skicka för påseende”, vilken du finner längst upp i höger hörn – den ser ut som ett litet kuvert.

 


Mer läsning

FAQ MedTech4Health

Här hittar du innovationsprojekt som tidigare beviljats medel.

En intervju med Ilya Pharma om att vara Swelife-finansierat projekt.