Hur definieras …?

Hur definieras …?

TRL

Hur definierar ni TRL-nivåer?

TRL betyder Technology Readiness Level.

Vi definierar dem enligt den bilaga (Appendix 3) som finns längst bak i ansökningsdokumentet ”Project description”.
Ladda ner den från Vinnovas hemsida.

För ytterligare stöd, se Horizon 2020:s definitioner.

Observera att TRL-nivåerna har olika definitioner för olika typer av produkter.

I ett läkemedelsutvecklingsprojekt inom ”Samverkan för bättre hälsa”, tycker det är lite oklart vilka faser i produktutvecklingen, kommersialisering, övergång till klinik som kan finansieras? Exempel på när det är för tidigt eller för sent? Exempel på ett tydlig steg mot kommersialisering och implementering i ett läkemedelsprojekt?

Detta beskrivs i TRL-guiden under Pharmaceuticals.

TRL-guiden

Sektorer

Vilken sektor hör instituten till: akademi eller industri?

Ni kan oftast räkna in instituten som akademisk partner, men det kan också vara en industriell tjänst. Det beror på hur institutet är organiserat. En del institut är tydligt uppdelade i en akademisk och en industriell sida, ett exempel på det är RISE. Den roll institutet har i ditt projekt avgör.

Hur definierar ni SME/SMF i ansökan?

SME/SMF definieras enligt EU:s regler. SME betyder Small and medium-sized enterprises, och SMF är den svenska översättningen: Små och medelstora företag.
Ni kan gå in på denna länk för att göra en test och avgöra om ni kvalificerar som SME. 

Observera att om man är ett litet bolag, men har en finansiär eller ett större bolag som ägare som äger mer än 50 procent av det lilla bolaget finns det en risk att man inte kvalificerar som SME.
Här hittar du en mer ingående förklaring till detta.

Vad kan ideell sektor vara?

Det kan exempelvis vara patientföreningar eller andra organisationer.

Kan ni utveckla begreppet idéburen?

Det finns olika definition av idéburen sektor. Ett exempel är patientföreningar. Andra exempel kan vara intresseorganisationer, branschorganisationer etc som samlar grupper av behovsägare/intressenter.

Vårt mål är att tydliggöra behovet av tidig involvering av slutanvändaren med fokus på patienten. Patientmedverkan innebär även medverkan med patienten eller anhörig (eller båda).

Likställs ideella/ekonomiska föreningar och idéburen sektor, det vill säga patientföreningar?

Det viktiga är att kunna synliggöra hur behov för patienter tillgodoses och kommer dem tillhanda. Men vi vill fokusera mindre på formen och mer på innehållet. En ideell förening för modelljärnvägsbyggande är troligen helt ovidkommande för denna utlysning. Det vi söker är det viktiga patientperspektivet. Det kan även handla om föreningar som exempelvis Läkare utan gränser eller Röda korset som jobbar i en annan kontext än den vanliga hälso- och sjukvården.

Kan ha med en patientorganisation som en part, och i så fall vilken roll förväntar ni er att de har i projektet?

De bör kunna bidra med patientperspektiv, tydliga behovsformuleringar etc.

Fler kluriga begrepp

Vårt systerprogram IoT Sverige har tagit fram en bra guide där de förklarar vad de olika begreppen i ansökan betyder.
Här hittar du den.