Vad kan ingå?

Vad kan ingå?

Vilka kostnader kan man söka för?

Stödberättigande kostnader är:

 • personalkostnader
  För vidare upplysningar, se här
 • projektspecifika kostnader för utrustning, mark och byggnader
 • kostnader för konsulter och licenser med mera
  För vidare upplysningar, se här 
 • övriga direkta kostnader, exempelvis förbrukningsmaterial och resekostnader
 • indirekta kostnader upp till den nivå som definieras i nedan länk

Vad betyder stödberättigande?

Med stödberättigande menas att kostnaden

 • är verklig och kan styrkas
 • bärs av sökande projektpart
 • har uppkommit under projekttiden
 • är fastställd i enlighet med organisationens vanliga redovisningsprinciper och redovisningssed.

Se Vinnovas guide för stödberättigande kostnader för aktuella uppgifter.

Kan IP-utvärderingar som görs av exempelvis personal från ett innovationskontor medräknas som medfinansiering?

Ja, detta arbete kan räknas som medfinansiering som lönekostnad eller som faktisk kostnad för inköpt tjänst om det är personal från exempelvis en inkubator.

Måste alla partner i teamet få bidrag?

Nej, projektet kan ha partner som själv täcker sin kostnad i projektet. Då kan den kostnaden tas upp som medfinansiering i projektet.

Kan anslag användas för IP-relaterade kostnader?

Direkta patentkostnader kan inte anslaget användas för – däremot för att utreda immaterialrättsliga förutsättningar som nyhetsgranskning och FTO-analys.

Kan ett projekt ange kostnad för en tjänst som han ska köpa utomlands, exempelvis avancerade analyser, och betala det utländska företaget med sitt bidrag?

Ja, det finns inget hinder. Viktigt att kolla att eventuella upphandlingsregler följs.

Hur mycket pengar kan varje projektpart ta emot?

Gränsen för hur mycket pengar varje projektpart kan ta emot definieras i stödgrunden. Läs mer om detta i Vinnovas allmänna villkor.

Vinnovas allmänna villkor.

Om universitetet ska förvalta medel, så tar de overhead. Accepteras det av Svelife? Och är det någon bestämd procentsats?

Indirekta kostnader (overhead) är allmänna omkostnader som inte uppkommer som en omedelbar följd av projektet men som ändå kan relateras till de direkta kostnaderna för att genomföra projektet. Detta innefattar exempelvis kostnader för ordinarie verksamhetslokaler och städning. Universitet och högskolor får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. Institut som Vinnova har särskild överenskommelse med får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar och som godkänts av Vinnova när de deltar i sin icke-ekonomiska verksamhet.

När dessa deltar i sin ekonomiska verksamhet är de att betrakta som företag och då gäller vad som sägs nedan för ”övriga organisationer”. Övriga organisationer får göra påslag för faktiska indirekta kostnader med högst 30 % på sina stödberättigande personalkostnader. Det betyder att om de faktiska indirekta kostnaderna är lägre ska påslag göras med verkliga indirekta kostnader. Underlag för beräkning av påslaget ska finnas.

Läs mer om indirekta kostnader här (sid 11).

Medfinansiering

Vad räknar ni som medfinansiering?

Medfinansiering är antingen pengar eller tid (in-kind), och observera att detta måste vara faktiska och reviderbara kostnader. Du kan inte använda gratisarbete som medfinansiering. Hitta mer information om medfinansiering i Vinnovas allmänna villkor.

Vinnovas allmänna villkor.

Vi får medfinansiering från den inkubator vi sitter på. Hur funkar det?

Ni måste vara noga och kontrollera varifrån inkubatorfinansieringen kommer. Många inkubatorer har viss statlig finansiering, exempelvis genom Vinnova, och då kan det inte vara medfinansiering till den här utlysningen (som också finansieras av Vinnova). Kontakta Vinnova för vidare information (kontaktuppgifter finns i utlysningstexten).

Påverkar det om en större andel av det egna kapitalet kommer från fond för utvecklingsutgifter?

Generellt går det inte att medfinansiera med andra statliga medel. Ställ frågor om medfinansiering till Vinnova.