Vem kan söka?

Vem kan söka?

Kan flera personer få inloggning till samma ansökan?

Varje ansökan är kopplad till en epostadress, så inloggningen behöver i så fall delas mellan skrivande parter. Om man inte vill dela inloggning, går det bra att skicka en pdf av det som ligger inne på portalen till sina parter. Detta gör du via funktionen ”Skicka för påseende”, vilken du finner längst upp i höger hörn i portalen – den ser ut som ett litet kuvert.

Kan en akademiker själv vara inblandad i samarbetsbolag?

En projektpart får inte sitta på dubbla stolar i projektet. För att uppfylla kravet på minst två parter, så ska dessa representeras av olika personer.

Projektkonsortiet ska bestå av minst tre aktörer från olika sektorer och dessa ska vara fristående från varandra. Med fristående menas till exempel att om forskare söker bidrag med sitt företag tillsammans med universitetet där de har sin anställning, betraktas inte detta som fristående. Det tydligaste sättet att visa att man är fristående är att man har oberoende parter med i projektet.

Hur du sätter samman konsortiet är en viktig bedömningsparameter, alltså är det viktigt att kunna visa vilken specifik kompetens respektive projektpart och dess nyckelpersoner tillför till projektet.

Hur många projektparter ska vara med i ansökan?

Projektkonsortiet ska bestå av minst tre aktörer från olika sektorer och dessa ska vara fristående från varandra. Sektorerna är:

  • Hälso- och sjukvård
  • Akademi, forskningsinstitut
  • Företag
  • Idéburna organisationer

Kan en projektpart från hälso- och sjukvård vara en privat vårdgivare?

Det finns inget hinder för detta. Bedriver man ekonomisk verksamhet exempelvis som ett företag, gäller statsstödsregler och man räknas även till kategorin företag i denna utlysning.
Läs mer på Vinnovas hemsida om statligt stöd till företag.

Kan jag söka medel för ett nytt projekt fast jag redan har fått medel från Swelife?

Javisst, det går bra, så länge du inte söker för samma projektaktiviteter som du fått pengar för. Om man exempelvis sökt för att göra något specifikt i ett projekt, så kan man inte söka pengar för att göra samma sak igen.

Kan pågående Medtech4Health- eller Swelife-projekt söka pengar från denna utlysning eller måste de först avsluta/rapportera sina pågående/beviljade projekt?

Ja, det kan de, men de kan inte söka för arbete/kostnader som man redan har fått beviljat medel för. Dessutom är det viktigt att visa att ni har tid och exempelvis personella resurser för de nya arbetsuppgifterna i det nya projektet. Om ert nya projekt bygger på det pågående projektets resultat måste de också kunna redovisas för.

Kan man ha en projektpart från industrisektorn som är större än ett SME/SMF?

Ja, ett stort bolag kan ingå i teamet och kan då erhålla upp till 20 procent av sina stödberättigande kostnader.
Läs mer på Vinnovas hemsida om statligt stöd till företag.