Vem kan söka?

Vem kan söka?

Kan flera personer få inloggning till samma ansökan?

Varje ansökan är kopplad till en epostadress, så inloggningen behöver i så fall delas mellan skrivande parter. Om man inte vill dela inloggning, går det bra att skicka en pdf av det som ligger inne på portalen till sina parter. Detta gör du via funktionen ”Skicka för påseende”, vilken du finner längst upp i höger hörn i portalen – den ser ut som ett litet kuvert.

Kan en akademiker själv vara inblandad i samarbetsbolag?

En projektpart får inte sitta på dubbla stolar i projektet. För att uppfylla kravet på minst två parter, så ska dessa representeras av olika personer.

Projektkonsortiet ska bestå av minst tre aktörer från olika sektorer och dessa ska vara fristående från varandra. Med fristående menas till exempel att om forskare söker bidrag med sitt företag tillsammans med universitetet där de har sin anställning, betraktas inte detta som fristående. Det tydligaste sättet att visa att man är fristående är att man har oberoende parter med i projektet.

Hur du sätter samman konsortiet är en viktig bedömningsparameter, alltså är det viktigt att kunna visa vilken specifik kompetens respektive projektpart och dess nyckelpersoner tillför till projektet.

Hur många projektparter ska vara med i ansökan?

Projektkonsortiet ska bestå av minst tre aktörer från olika sektorer och dessa ska vara fristående från varandra. Sektorerna är:

  • Hälso- och sjukvård
  • Akademi, forskningsinstitut
  • Företag
  • Idéburna organisationer

Skulle ni kunna beskriva mer detaljerat vad som innefattas i beskrivningen oberoende part?

Oberoende part är en part som på intet sätt har ersättning, nytta eller på annat sätt har förmåner av att en annan part i projektet tilldelas medel. De är så att säga oberoende av varandra, men bidrar till projektet på olika vis.

Kan en projektpart från hälso- och sjukvård vara en privat vårdgivare?

Det finns inget hinder för detta. Bedriver man ekonomisk verksamhet exempelvis som ett företag, gäller statsstödsregler och man räknas även till kategorin företag i denna utlysning.
Läs mer på Vinnovas hemsida om statligt stöd till företag.

Om huvudsökande är delägare, eller har andra kopplingar till det samverkande företaget, betyder det då att de inte räknas som två parter?

Det är en bedömningsfråga – alltså något som får avgöras av bedömningsgruppen. Tips! Gör det enkelt och ha helt separata parter.

Är det alltså inte OK att samverka med ett “avknoppat” företag?

Samverkanskravet är TILL för att säkerställa framgångsrik utveckling. Har man redan en nära koppling till varandra berikas inte samverkan.

Angående oberoende part: om två aktörer – en från akademin och en från hälso- och sjukvård – som har arbetat och publicerat ihop, kan den INTE kan räknas som oberoende?

Det är en bedömningsfråga. Att arbeta ihop i exempelvis forskningsprojekt är inte samma sak som att ha knoppat av ett företag från sin forskningsverksamhet.

Får man ha samarbetat tidigare eller måste det vara helt nya samverkansparter?

Det går bra att ha samarbetat tidigare. Ett projekt kan finansieras vid flera tillfällen men olika aktiviteter. Ibalnd samma parter, ibland nya. Det man måste påvisa är hur just den här konstellationen är framgångsskapande för just det här projektet.

Kan jag söka medel för ett nytt projekt fast jag redan har fått medel från Swelife?

Javisst, det går bra, så länge du inte söker för samma projektaktiviteter som du fått pengar för. Om man exempelvis sökt för att göra något specifikt i ett projekt, så kan man inte söka pengar för att göra samma sak igen.

Kan pågående Medtech4Health- eller Swelife-projekt söka pengar från denna utlysning eller måste de först avsluta/rapportera sina pågående/beviljade projekt?

Ja, det kan de, men de kan inte söka för arbete/kostnader som man redan har fått beviljat medel för. Dessutom är det viktigt att visa att ni har tid och exempelvis personella resurser för de nya arbetsuppgifterna i det nya projektet. Om ert nya projekt bygger på det pågående projektets resultat måste de också kunna redovisas för.

Kan man ha en projektpart från industrisektorn som är större än ett SME/SMF? Får stora företag söka?

Ja, ett stort bolag kan ingå i teamet och kan då erhålla upp till 20 procent av sina stödberättigande kostnader.
Läs mer på Vinnovas hemsida om statligt stöd till företag.

Gäller finansieringen för patientföreningen detsamma som för idéburen sektor, det vill säga upp till 100 procent av sina stödberättigande kostnader förutsatt att de kan ta emot de minimis. Vad menas med de minis?

Det som avgör vilken stödnivån för en organisation beror på vad den klassas som. En patientförening skulle kunna drivas som ett aktiebolag och då kan den klassas som ett små- och medelstort företag (SMF). Stöd av mindre betydelse, även benämnt som de minis-stöd, är en särskild förordning.

Definitioner för SMF samt beskrivning av Stöd av mindre betydelse hittas på Vinnovas hemsida.

Kan man använda bidraget för doktorandstudier?

Bidraget ska gå till innovationsprojekt och inte forskningsprojekt.