kvinnor som pratar

Föreslå ett nytt strategiskt projekt

Swelife bjuder in idéförslag på strategiska projekt baserat på två behovsområden:

 • Goda förutsättningar för att utveckla och skala upp lösningar för bättre hälsa.
 • Starka, samverkande och tillgängliga infrastrukturer inom life science

Vill du, tillsammans med oss, utveckla Swelifes insatsområden? Nu kan du lämna idéförslag på strategiska projekt inom fyra insatsområden:

 • Effektivare utveckling av innovationer
 • Framgångsfaktorer för implementering
 • Ett sammanhållet system av infrastrukturer
 • Innovativa, företagsinitierade kliniska studier

Det här innebär våra insatsområden

Effektivare utveckling av innovationer

Swelife bjuder in till idéförslag som utmanar och påverkar på systemnivå så att utvecklingen av nya produkter och tjänster för bättre hälsa blir mer effektiv. Resultatet av ditt projekt ska leda till kortare utvecklingstid och snabbare nyttiggörande av produkter och tjänster för bättre hälsa.

Framgångsfaktorer för implementering

Swelife bjuder in till idéförslag som utmanar och påverkar på systemnivå för att skapa bättre förutsättningar för användning, kommersialisering eller annat värdeskapande av innovationer inom life science och hälsa. Resultatet av ditt projekt kan vara vägledningar och guider, implementeringskunskap, process för förankring och åtagande från behovsägare etc.

Ett sammanhållet system av infrastrukturer

Swelife bjuder in till idéförslag som kan bidra till att åstadkomma ett sammanhållet ekosystem av infrastrukturer för life science, så att de är lättåtkomliga för de intressenter som behöver nyttja dessa. Resultatet av ditt projekt ska öka samverkan mellan infrastrukturer, öka tillgängligheten och användningen av dem eller möjliggöra nya infrastrukturer.

Swelife inkluderar all typ av infrastruktur i insatsområdet. Swelife finansierar inte driften av infrastrukturer.

Innovativa, företagsinitierade kliniska studier

Swelife bjuder in till idéförslag för att bidra till att Sverige ska bli ett ännu mer attraktivt land att bedriva innovativa, företagsinitierade kliniska studier i. Resultatet av ditt projekt ska leda till bättre förutsättningar att bedriva företagsinitierade kliniska studier med nya innovativa metoder i Sverige.

Om strategiska projekt

Strategiska projekt är projekt utan vinstdrivande eller kommersiellt syfte som främst bidrar till förändrade arbetssätt och/eller förbättrade forsknings- och utvecklingsmöjligheter för många parter inom life science och hälsa.

Utvecklar du en innovativ produkt/tjänst/lösning, ska du istället läsa om våra andra utlysningar.

Du kan även söka finansiering i Vinnovas utlysningar.

Bidra med idéförslag

Har du en god idé till ett strategiskt projekt som bidrar till något av Swelifes insatsområden?

Du behöver inte ha ett fullständigt projektförslag i det här stadiet, men ju mer förankrat det är, desto bättre.

För att förslag på strategiska projekt ska gå vidare i beslutsprocessen ska projektet uppfylla ett antal kriterier. Det ska:

 1. gå att skala upp och implementera i hela landet (inte nödvändigtvis under projekttiden)
 2.  stödja minst ett av Swelifes insatsområden och delmål
 3. följa Swelifes ramverk för prioriteringars skall-krav, och gärna även bör-kraven
 4. inte ha möjlighet att söka medel genom andra annonserade Vinnovautlysningar.

Swelifes insatsområden och delmål

Swelifes ramverk

Lämna ditt förslag här

Rubriken ska vara beskrivande men ändå kortfattad och säljande.
Vad går din idé ut på? Vilka problem ska idén lösa, och för vem? Vilka flaskhalsar ska lösas upp?
Exempelvis: samverkansvinster, förändringsvärde, innovationshöjd, förändring av kultur/process, skapar nya möjligheter för innovation och hållbar tillväxt etc.
Se närmare beskrivning ovan.
Kan justeras senare.
I månader. Kan justeras senare.
Vilka organisationer ser ni ska vara med för att säkerställa en nationell ansats? Det är bra att ha med behovsägare/slutanvändare i projektet, för det ökar möjligheten för en lyckad implementering. Ni kan ändra detta senare men det är bra om ni redan nu har tänkt igenom detta och kontaktat relevanta parter.
Se länk till policyn nedan. Swelife sparar inkomna idéer i maximalt ett år, sedan rensas de ut.

Integritetspolicy för Swelife

Så här är beslutsprocessen

Beslutsprocessen för Swelifes strategiska projekt. Den går från idé, granskning till pitch, prioritering, ansökan, extern granskning och därefter startar projektet.

Swelifes styrelse har möte med jämna mellanrum, cirka 3-5 gånger per termin.

Gick inte ditt förslag vidare?

Det kan bero på många saker, till exempel:

 • Swelife har en begränsad budget och vi kan inte genomföra alla projekt, hur bra de än är.
 • Förslaget matchade inte Swelifes mål.
 • Förslaget matchade inte Swelifes ramverk för prioriteringar.