hållbara projekt

Hållbara projekt

Här samlar vi best practice, guidelines och annat stöd om hur du som projekt kan arbeta med exempelvis hållbarhet, Agenda 2030, arbetsmiljö med mera.

Har du tips på länkar, kontakta karin.lilja@swelife.se.

Begrepp – vad betyder …?

Hållbarhet

Begreppet hållbarhet definieras ofta genom tre olika delar:

  1. Social hållbarhet, som handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls.
  2. Miljömässig eller ekologisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med naturresurser för människor och andra organismer på jorden.
  3. Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att motverka fattigdom, och att alla ska ha råd att tillgodose sina grundläggande behov i relation till jordklotets ändliga resurser.

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.

Jämlikhet

Jämlikhet betyder att alla människor har samma värde och ska behandlas likvärdigt, oavsett till exempel etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Mångfald

Med mångfald menas ofta olikheter när det gäller kön, social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning med mera. Mångfald i arbetslivet handlar främst om att utnyttja många olika erfarenheter och kunskaper på arbetsmarknaden.

Likabehandling

Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Diskrimineringsgrunderna

I lagen finns det sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Läs mer om diskrimineringsgrunderna här.

hållbara projekt kan handla om mångfald

Hållbar innovation

LU Innovations guide för hållbar innovation (pdf). Modell för att coacha bolag, forskare, studenter.

Vägledning till hållbarhetsarbete inom life science med fokus på SME (pdf). Vinnova med flera.

Tillväxtverkets hållbarhetsguide

Agenda 2030

Matcha din innovation till Agenda 2030. Business Region Göteborg har tagit fram – tillsammans med en rad aktörer, bland annat Swelife – en smart grid som visuellt matchar olika life science-segmen till Agenda 2030-målen (pdf, ej WCAG-anpassad).

SDG Compass

UNDP: Business Call to Action

Arbetsmiljö

Att ha ett hållbart projekt kan också handla om att ha en sjyst arbetsplats där alla känner sig trygga och välkomna.

Arbetsmiljöverkets riktlinjer kring hälsa

Digital tillgänglighet

Checklista från Vision

Webbriktlinjer från DIGG, för en tillgänglig webb

Kränkande särbehandling

Checklistor

Bok: Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling

Sexuella trakasserier

Webbverktyg som man kan använda i arbetet med att förebygga sexuella trakasserier

Jämställdhet och mångfald

I begreppet hållbarhet och hållbara projekt lägger vi på Swelife också jämställdhet – liksom de gör i Agenda 2030.

Tipslista – Att bemöta, tänka och agera normkritiskt som läkare. Listan är från läkarprogrammet på Lunds universitet. Pdf.

Bra bok: Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling av Gabriella Fagerlind

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tagit fram stödmaterial. Tips, checklistor och mycket mer.

Så här kan arbetsgivare arbeta kontinuerligt för att motverka diskriminering. Material från DO.

Jämställd rekrytering

Jämo – Trappan.

Normkreativ innovation

NOVA. Verktyg och metoder för normkreativ innovation.

Föreläsning om normkritik med Julia Jonasson på RISE (tack till Medtech4Health).

För innovationsstödjare

The Yes Way
Metoder och verktyg som behövs för att er organisation på egen hand ska kunna driva arbetet för ett jämställt och inkluderande innovationsstödsystem.

IoT Sveriges jämställdhetsstrategi. Med checklista.

Schyst företagsrådgivning (Region Värmland).

Verktyg A-Ö.

Tillgänglighet

Funktionsrätt Sveriges projekt Universell utformning har tagit fram en guide för universell utformning:

Rätt från början – universell utformning

EU-projekt som tagit fram en rapport om aktiv involvering i de globala målen:

The unsteady path (pdf).

FN-projekt som tagit fram förslag på indikatorer för uppföljning av konventionen för funktionshindrades rättigheter, med koppling till hållbarhetsmålen:

Bridging the gap.


Photo by Matt Heaton och Sharon McCutcheon on Unsplash