Hälsa Sverige

Hälsa Sverige

Syfte och mål

Att genom etablerandet av HälsaSverige en samlande nationell organisation för främjande av hälsa och förebyggande av sjukdom – bidra till att utveckla ett bättre fungerande svenskt ”eko-system” för dessa frågor. Dessutom finns Målgruppsspecifika mål för bl.a. individer, näringlivet och kommunen. Det kommande ”områdesansvaret” möjliggör samverkan och styrning av preventionsinsatser som ”skär över” såväl Stat, Region som Kommunal nivå, samt multisektoriell samverkan. Att utveckla styrnings- och mätmetoder för att operationalisera denna nivå utgör en viktig möjlighet.

Förväntade effekter och resultat

  • Författa en rapport som behandlar behov av och förutsättningar för tillskapandet av organisationen HälsaSverige. Centrala aspekter innefattar bl.a. – vision, uppdrag och mål för organisationen – aktivitetsområden – organisationsform (stiftelse, medlemsförening?) – finansiering – organisationsstruktur (kansli, styrelse etc) – arbetsprocesser – beslutsformer
  • Bildande av juridisk person HälsaSverige enligt förordad organisationsform
  • Långsiktig finansiering av HälsaSverige

Planerat upplägg och genomförande

  • Utifrån resultat från ENGAGE- och PROPHET-projekten sammanställa en bakgrund och en processbeskrivning för de aktörer som skall inbjudas att medverka i projektet
  • Genomföra 20 intervjuer med aktörer
  • Genomföra 2 workshops med aktörer
  • Fastställa en representativ styrgrupp med åtta medlemmar
  • Utreda legala och finansiella förutsättningar för tillskapandet av HälsaSverige
  • Genom i dialoger, öppna möten, workshops etc: Förankring hos aktörer för organisationsform för HälsaSverige
  • Förankring hos finansiärer för finansiering av HälsaSverige

Projektnummer

2023-03769

Huvudsökande organisation

Karolinska Institutet – Karolinska Institutet Inst f LIME

Stöd från Swelife

500 000 kronor

Tidsram

november 2023 – september 2024


Bild från Täfteå. Photo by Julien Lanoy on Unsplash