Hiloprobe: Biomarkörtest för diagnos och prognos av patienter med ändtarmscancer

Tjock- och ändtarmscancer har en dödlighet på runt 50 procent och sprider sig via lymfkörtlarna. Efter operation behöver därför patienten få sin lymfkörtelstatus bestämd. Finns det tumörceller, hur många och hur aggressiva? I dag tittar man i mikroskop på mindre än en procent av lymfkörtlarnas volym. Hittar man tumörceller kan man inte avgöra om de är aggressiva eller inte. Hiloprobes nyutvecklade biomarkörtest ska ändra på den saken.

Varje år drabbas 1,4 miljoner människor i världen av tjock- eller ändtarmscancer. Behandlingen är operation, men det är inte säkert att patienten blir botad av operationen. Tumören kan ha spridit sig och då orsaka återfall i sjukdomen. Det viktigaste tecknet på att tumören spritt sig är att det finns tumörceller i lymfkörtlar. Dagens metod att avgöra det är begränsad, vilket leder till att vissa patienter får återfall medan andra genomgår plågsamma och dyra efterbehandlingar i onödan.

Kombinerade biomarkörer ger svar

Teamet i Hiloprobe har utvecklat ett test, ColoNode, baserat på en unik kombination av biomarkörer. Med en molekylär mätmetod får man ett objektivt och specifikt provsvar.

– Testet ger ett nytt medicinskt underlag och nya möjligheter att visa vilka patienter som efter operation behöver mer behandling och vilka som inte gör det, säger Lina Olsson.

Målgruppen är – utöver patienterna – patologer, kirurger och onkologer.

– Vårt test kan utföras av patologernas ordinarie laborationspersonal, vilket kan underlätta och spara tid för patologer, poängterar Lina Olsson.

Enkel process hindrar lidande

Att genom en enkel process få exakt kunskap om vidare behandling behövs eller ej kan hindra mycket lidande och spara stora pengar för vården. Både att missa spridda tumörceller och att överbehandla är väldigt kostsamt.

HiloProbes biomarkörskombination är validerad på ett kliniskt material innehållande cirka 200 patienter.

– Vi är slutskedet av att ta fram själva produktformatet, en 96-hålsplatta inklusive reagenser, anpassad till sjukvårdens processer och instrument. Nu ska vi starta en klinisk forskningsstudie studie tillsammans med ett antal sjukhus i Sverige. Vi planerar också att CE-märka produkten och starta en internationell klinisk studie längre fram, säger Lina Olsson.

Varför investera i er?

– Det här är den tredje vanligaste cancerformen i världen. Vårt unika test med en kombination av biomarkörer ger svar på om det finns tumörceller som har spridit sig till lymfkörtlar. Dessutom får man svar på hur aggressiva de är, vilket är helt ny information som man inte kan få i dagsläget.

– Vårt test är validerat på ett kliniskt material med 200 patienter och kundbehovet är verifierat. Nu arbetar vi med att färdigställa produktformatet som ska bli enkelt att använda och passa väl in i kliniska laboratoriers processer.

Uppdaterad: 16 juni 2017
Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2015-04743

Stöd från Swelife

Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar – hösten 2015: 1 379 075 kronor.

Kontakt

Lina Olsson
+46-76-8216770
lina.olsson@hiloprobe.se

Hiloprobes hemsida

Fler berättelser
Olink Bioscience: Snabbt fostertest (NIPT) via digital räkning av fetalt DNA