iCell Science: Utveckling av mesenkymala stamceller till en effektiv behandling för patienter med diabetes typ 1

En typ av celler från den egna benmärgen, mesenkymala stam-/stromaceller (MSC), har visat sig stoppa nedbrytningen av de insulinproducerande cellerna hos patienter som nyligen insjuknat i diabetes typ 1.

MSC har egenskaper som bidrar till att de insulinproducerande så kallade ö-cellerna inte förstörs mer, vilket är positivt vid typ 1-diabetes. Effekten är bevisad och ett par av de återstående utmaningarna, utöver att uppvisa effekt i större patientstudier, är att odla celler i tillräcklig mängd och att uppfylla de regulatoriska kraven som är avsevärt hårdare nu när cellterapier räknas till läkemedel istället för transplantation.

– Vi är i princip framme nu vad gäller överföring av tillverkningen från transplantations- till läkemedelsregler. Vi kommer att ha optimerat och validerat tillverkningsprocessen under våren 2018, säger Ida Duprez.

Lyckosamt samarbete

Hon är disputerad cellbiolog och projektledare för den kliniska utvecklingen av MSC hos professor Katarina Le Blanc vid Karolinska institutet. Katarina har använt MSC kliniskt sedan 2002 främst för att behandla svåra komplikationer efter transplantation av blodstamceller. Projektet kring diabetes har varit ett lyckat samarbete ihop med professorerna Olle Korsgren och Per-Ola Carlsson vid Uppsala universitet.

Massproduktion av MSC

Nedbrytningen av ö-cellerna startar långt innan diabetessymtomen visar sig.

– De ö-celler som finns kvar när sjukdomen konstaterats är väldigt värdefulla och viktiga att skydda och det har de kliniska studierna visat att MSC gör. Men det behövs stora mängder av dem och nu arbetar vi med att utveckla produktionen av cellerna och att kunna tillverka celler till flera patienter samtidigt, säger Ida Duprez.

Genom att suga ut benmärg från patienten, kan den lilla andel MSC som finns där odlas i bioreaktorer och ges tillbaka i form av en injektion.

Ny klassning utmanar

– Tidigare har vi odlat i cellodlingsflaskor men reaktorerna har revolutionerat cellodlingen, berättar Ida Duprez. De ser ut som kassetter och är fulla med fibrer, vilket ger cellerna en oerhört stor yta att växa på. Den tidigare cellodlingen krävde två-tre personer per patient, nu kan en person sköta sex reaktorer med en patient per reaktor.

Hon ser framför sig en ny, stor klinisk prövning – helst ett samarbete mellan olika center i världen – inom en femårsperiod.

– Utmaningen är främst regulatorisk. Tidigare har behandlingen betraktats som transplantation, men EU har beslutat att den ska klassas som avancerad medicinsk terapi, vilket ställer fler och hårdare krav i många avseenden.

Behandling saknas

I dag finns ingen behandling som kan bromsa utvecklingen av nydebuterad diabetes typ 1. Siffror från Diabetesförbundet visar att runt 50 000 människor i Sverige har diabetes typ 1 varav cirka 7 000 är barn. Antalet barn som insjuknar har nästan fördubblats från 80-talet fram till nu.

– Genom att tillverka MSC i bioreaktorer vore det möjligt att behandla många fler patienter än vad som är möjligt med traditionellt odlade celler. Det gör det möjligt att skala upp tillverkningen och tillgodose fler patienter om finansieringen finns.

Hög effekt och säkerhet

I Sverige finns det flera företag som i utvecklingsprojekt använder MSC för olika indikationer, till exempel diabetes. Dock använder de annat startmaterial, som navelsträngsblod och fostervatten och måste därmed arbeta fram säkerhetsdata för sina produkter, som inte går att jämföra med MSC från benmärg.

– Vår konkurrenskraft ligger i erfarenhet, uppvisad säkerhet och en bred kompentens. Mycket sitter i fingrarna hos dem som hanterar cellerna. Vi har mycket kompetent personal och har jobbat länge tillsammans, så kunskapen har stannat inom gruppen. Eftersom vår MSC-produkt har använts under många år finns mycket goda säkerhets- och effektdata i ett antal olika indikationer. Vi besitter kompetens i alla led, från tillvaratagande av benmärg genom tillverkningsprocessen och vidare till patienterna.

Varför investera i er?

– Vi odlar celler från diabetespatientens egen benmärg; celler som har förmågan att skydda och bevara de kvarvarande insulinproducerande cellerna. Genom att odla cellerna i bioreaktorer blir det möjligt att behandla många fler patienter.

– Vi har lång erfarenhet och mycket goda säkerhets- och effektdata i en rad indikationer, säger nuvarande projektledare Ida Duprez.

Uppdaterad: 2018-02-20
Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2014-05122

Stöd från Swelife

Strategiska innovationsprogrammet för Folksjukdomar hösten 2014: 882 000 kronor

Kontakt

Ida Duprez
Ida.Duprez@ki.se

Fler berättelser
prevention barnfetma foto Natasha ivanchikhina
Många goda initiativ, men få varaktiga resultat