Kancera: Utveckling av anti-cancer-läkemedelskandidater

Kancera har genomfört två Swelife-finansierade projekt:

  • Utveckling av anti-cancer läkemedelskandidat med unik mekanism
  • Preparations for Phase II clinical studies of the Fractalkine receptor antagonist KAND567 in pediatric cancer

Utveckling av anti-cancer läkemedelskandidat med unik mekanism

Projektet utvecklade ett cancerläkemedel i form av en småmolekyl som hämmar aktiviteten hos ett enzym benämnt HDAC. Enzymet påverkar bland annat hur cancerceller sprids och bildar dottertumörer, metastaser, på andra platser i kroppen.

Kanceras så kallade HDAC6-projekt byggde på tidigare studier av en variant av enzymet med beteckningen HDAC6. Här hade forskarna knutna till företaget tidigare visat att när HDAC6 hämmas, minskar den immundämpande effekten hos tumörer.

Projektet omfattade samarbete mellan Kancera, Cancer Centrum Karolinska samt ett antal underleverantörer. Syftet var att välja ut den mest lämpliga läkemedelskandidaten i form av en småmolekyl som hämmar HDAC6. Detta omfattade dels noggrann karakterisering av olika substanser i in vitro-försök, dels uppföljande studier i djurmodell.

Projektet är nu slutfört och slutrapporteringen godkänd av Vinnova. Nästa steg i läkemedelsutvecklingen är förberedelser för kliniska studier genom systematisk testning av småmolekylens eventuella giftighet, så kallad regulatorisk toxikologi.

Text: Olle Bergman
Uppdaterad 171214

Substansen KAND567 i cancer hos barn

En tablett som förhindrar nervinflammation och dämpar smärta i samband med kemoterapi – framför allt när barn behandlas. Det är vad utvecklarna på Kancera hoppas skapa från småmolekylen KAND567 – ursprungligen framtagen av Astra Zeneca.

Kemoterapi, det vill säga behandling med cytostatika, är fortfarande en hörnsten inom cancersjukvården. Dock är det en krävande process för både kropp och psyke, ofta förknippad med smärta, illamående och utmattningstillstånd. En bidragande orsak är att behandlingen framkallar inflammation i nerver i ryggmärgen och ute i kroppen. Detta är ett särskilt allvarligt problem när man behandlar barn.

–När kemoterapin ger svåra biverkningar, till exempel i form av smärta och andra tecken på nervskador, kan läkarna bli tvungna att dra ner dosen, säger Thomas Olin, biokemist och vd på utvecklingsföretaget Kancera AB. Om man kan förhindra dessa nervskador uppnår man två saker: dels en effektivare behandling, dels en bättre möjlighet för barnet att leva ett normalt liv med färre långvariga biverkningar.

Småmolekyl som kan tas som tablett

Kancera angriper problemet med smärta och nervinflammation genom att utnyttja speciella egenskaper hos ett ämne med beteckningen KAND567. Denna småmolekyl, som ursprungligen togs fram av Astra Zeneca i Södertälje, blockerar en receptor för fractalkine – en immunreglerande faktor som bland annat påverkar hur celler i immunförsvaret rör sig från blod till vävnad.

– Vi har visat i djurmodeller att KAND567 kan motverka den nervinflammation som orsakas vid en av de vanligaste typerna av kemoterapi. Det gäller nervceller som finns både ute i kroppen och centralt i ryggmärgen, säger Thomas Olin. På längre sikt hoppas vi att detta kan hjälpa till att förbättra överlevnaden för barn med cancer.

Internationellt intresse

Som läkemedelskandidat är KAND567 särskilt intressant eftersom den dels är en småmolekyl, dels påverkar det ospecifika immunsystemet. Detta i motsats till många av dagens läkemedel som riktar sig mot det specifika immunsystemet. Fractalkine-systemet har utforskats i många år, men inte ansetts särskilt löftesrikt för läkemedelsutveckling.

– Men de senaste två åren har stora läkemedelsbolag börjat gå in och utforska området för att hitta sätt att behandla inflammation. Japanska Eisai har genomfört flera fas 1B/2A-studier och haft framgång med en antikropp mot fractalkine för behandling av autoimmuna sjukdomar. Även tyska Boehringer Ingelheim är aktiva i fas 1A-studie med en antikropp mot fractalkine-receptorn för behandling av kronisk njursjukdom.

Förberedelser för fas II-testning

Stödet från Swelife och MedTech4Health kommer att användas för att förbereda KAND567 för kliniska fas II-studier. Kancera och deras partners har nu börjat genomföra en så kallad preklinisk validering av två cancer-in-vivo-modeller. Teamet är även på väg att utveckla en pålitlig produktionsmetod för den läkemedelsberedning som ska användas under de kliniska prövningarna.

– Vi ser Swelife-projektet som ett första viktigt steg i utvecklingen av ett nytt läkemedel mot barncancer. Innan vi kan hjälpa barn behöver vi dock visa att läkemedlet är effektivt och säkert när det används för vuxna patienter, säger Thomas Olin.

Varför investera i er?

– Vi erbjuder en unik läkemedelskandidat, KAND567, för att motverka de biverkningar av kemoterapi som idag är dosbegränsande. Om vi lyckas med våra ambitioner kommer fler barn att få en effektiv behandling mot cancer samtidigt som fler behandlade barn kommer att kunna leva ett normalt liv. KAND567 är patentskyddad, säger Thomas Olin.

Text Olle Bergman
Uppdaterad 171214

Projektnummer

2015-01219, 2017-01467

Stöd från Swelife

Innovationsprogrammet mot folksjukdomar vår 2015: 2 000 000 kronor
Projekt för bättre hälsa 2017 steg 1: 776 535 kronor

Kontakt

Johan Schultz
johan.schultz@kancera.com

Kanceras hemsida

Fler berättelser
Lunds universitet
Lunds uni: Arabinoxylan-oligosackarider (AXOS) som innovativ tilläggsbehandling av diabetes