Karolinska institutet foto Stefan Zimmerman
Karolinska institutet foto Stefan Zimmerman

KI: Cell-on-chip-teknik som förbättrar allergidiagnostik

Dagens allergitester är inte bara trubbiga och ofullständiga – de är också tidskrävande, omständliga och dyra. Med den teknik som nu utvecklas på Karolinska Institutet ersätts de med ett cellulärt test i ett litet plastchip, som, snabbt, objektivt och för patienten helt ofarligt, ger läkaren de svar som behövs.

– Tekniken har två avgörande fördelar. Den talar om hur känslig patienten är för ett visst ämne och den kan utföras direkt där patienten är, i stället för att skickas iväg till laboratorium, säger Anna Nopp, forskare och docent vid Karolinska Institutet.

Det nya testet kan också göras utan provokation, det vill säga utan att patienten utsätts för det ämne hen är allergisk mot.

Snabbt men komplett svar

Grunden för det nya testet är ökad kunskap om så kallade basofila granulocyter, en vit blodkropp som har en nyckelroll vid allergi och inflammation.

– Genom ett blodprov, som passerar chipet, fångar vi upp basofilerna och kan med flourescensmikroskopi se hur många av dem som är aktiva och hur många som inte är det. Därmed får man genom ett enda snabbtest en komplett dosresponskurva – alltså ett mått på hur känslig en person är för ett ämne, säger Anna Nopp.

Behovet av ett tillförlitligt och detaljerat snabbtest är mycket efterfrågat av läkare.

– Med hjälp av svaret kan läkaren konstatera vilken mängd allergen personen reagerar på och kan då justera medicindosen. Man kan även se över tid vad som händer; till exempel kan barn ”växa ifrån” matallergier – de har fortfarande antikropparna kvar men de ger inte längre upphov till allergiska besvär och barnet behöver inte längre medicineras eller undvika födoämnet.

Sänkta kostnader för växande sjukdom

Allergi och överkänslighet är en växande folksjukdom. I Sverige drabbas tre miljoner personer, i Europa totalt över 60 miljoner. En mer exakt diagnostik skulle leda till bättre behandling och spara både lidande och stora resurser.

– Till exempel kan doseringen av det dyra men mycket effektiva biologiska allergiläkemedlet Xolair finjusteras med hjälp av våra provresultat, säger Anna Nopp.

Nu pågår en klinisk proof of concept-studie och därefter väntar en större klinisk studie där man bland annat ska jämföra noggrannheten med allergenprovokationer.

– Inom fem år har vi chipet och den apparatur som behövs för att utföra patientnära analyser, säger Anna Nopp.

Varför investera i er?

– Vi utvecklar ett snabbt och enkelt allergitest som skapar förutsättningar för ett högspecialiserat omhändertagande i primärvården och underlättar vården för en stor grupp patienter.

– Testet fungerar på alla ämnen som man kan vara allergisk mot och talar inte bara om att patienten är känslig, utan även hur känslig.

Sidan uppdaterad 2017-05-31
Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2015-00983

Stöd från Swelife

Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar våren 2015: 2 000 000 kronor

Kontakt

Anna Nopp
anna.nopp@ki.se

Fler berättelser
förstudier precisionsmedicin
Förstudier inom precisionsmedicin