Kommun och region som arena
Foto: Sincerely Media

Kommun och region som arena för förändring

Nära samarbete mellan region och kommun, bred förankring och tillgång till lokala data. Det är några av de framgångsfaktorer som identifierats i PBFs samarbete med pilotkommuner och deras tillhörande regioner.

En röd tråd genom PBFs arbete är att det som görs ska bygga på vad forskning och tidigare erfarenheter identifierat som best practice och utgå från evidens och data.

De inledande litteraturstudierna, tillsammans med en enkätundersökning och uppföljande intervjuer, har varit vägledande i arbetet. En slutsats är att kommuner, och deras tillhörande regioner, är den bästa arenan att arbete på för att nå långsiktig förändring inom prevention av barnfetma.

Här finns många av de aktörer i samhället som behöver engageras för att nå förändring, och arbetet kan ske i miljön runt barnet. Både nära såsom genom mödra- och barnahälsovården och i förskolan, och på mer övergripande nivå i den lokala samhällsplaneringen. Även föreningsliv och lokalt näringsliv kan bjudas in att vara delaktiga.

11 kommuner

I början av 2021 gick PBF ut med en bred inbjudan till intresserade kommuner och regioner som mynnat ut i flera dialoger och samarbeten.

-Vi har nu en grupp med fem regioner och 11 kommuner, som vi för dialog med. De är på olika platser i processen. Hos några pågår fortfarande samtal för att fullt ut förstå grundförutsättningarna, medan andra är redo att ta steget och börja implementera nya sätt att arbeta, berättar Maria Bjerstam, Innovationsledare inom hälsa på Innovation Skåne, delprojektledare inom PBF och en av de som deltar i dialogerna med kommuner och regioner.

Onboarding-process

Utifrån det första årets erfarenheter och lärdomar pågår nu arbetet med att ta fram en tydlig onboarding-process för kommuner och regioner som vill ansluta sig till PBFs arbete.

-Vi arbetar fram en grundstruktur för att snabbt kunna besvara de frågor som uppstår. Samtidigt är det tydligt att det inte går att ha en alltför rigid struktur, utan att vi tar hänsyn till att alla kommuner och regioner ser olika ut, har kommit olika långt i arbetet och har olika behov, säger Maria Bjerstam.

Att kommunerna har olika utgångsläge och är strukturerade på olika sätt lyfts också av Elin Glad, hälsoprocessledare i Region Östergötland, delaktig i PBFs arbete.

-En del kommuner har bra initiativ i gång och då är det jätteviktigt att bygga vidare på dem. Samtidigt ser vi att det i många kommuner också finns ett stort behov av att öka både kunskapen och förståelsen för vilka faktorer som faktiskt ligger bakom barnfetma.

Inom Region Östergötland har en av framgångsfaktorerna varit att inledningsvis bjuda in brett till en referensgrupp med representanter från olika områden med olika kompetenser.

-Alla kommuner var representerade och även olika verksamheter såsom barnkliniker, elevhälsan och tandvården. Tillsammans tog vi fram ett underlag som vi sedan kunnat arbeta vidare utifrån, berättar Elin Glad.

Involvera lokalsamhället

Även Maria Bjerstam betonar vikten av att utgå från det så kallade whole systems approach. Det handlar om att involvera lokalsamhället, utgå från de tillgångar som redan finns och arbeta på alla olika nivåer i samhället.

Det är också viktigt att, med utgångspunkt i lokala data, arbeta fram en gemensam bild, se hur allt hänger ihop och förstå var i samhället utmaningen ligger.

-Ett välplanerat preventionsarbete kan påverka flertalet utfallsmått, men en bra intervention i en kommun är kanske ett sämre val i en annan och därför är det viktigt att följa data, både via enskilda interventioner och ur ett brett perspektiv, säger Maria Bjerstam.

Rätt läge för satsning

En av de kommuner som kommit långt i arbetet är Ånge i Region Västernorrland. Ånge valdes ut som pilotkommun dels utifrån att det finns ett tydligt behov i kommunen att göra något åt problematiken, dels utifrån att det är en lagom stor kommun med snabba beslutsvägar. Dessutom befann sig Ånge i rätt läge för att göra satsningar med en ny vision på plats där både barn och unga och hälsa är fokusområden.

-Vi har verkligen fått ut det vi hoppats på när vi inledde samarbetet och det känns både roligt och stort att vi är där vi är nu. Det har varit en lång process, men nu står vi på ett bra ställe för arbetet framåt, säger Elin Rapp, kanslichef på Ånge kommun.

Lokal förankring

Även i Ånge har en viktig framgångsfaktor varit att arbeta med den lokala förankringen. Bland annat har en utbildningsdag för politiker genomförts i samarbete med PBF, och även en öppen föreläsning med forskaren Camilla Petersson från Örebro universitet, dit både politiker, tjänstpersoner och allmänhet bjöds in.

-Vi pratade om utanförskap bland unga och vad som konkret kan göras för att vända trenden och få positiva resultat. Jag tror att vi ofta fastnar i att prata om problemen, men inte om lösningarna. Man ser situationen, men vet inte vad man ska göra, berättar Elin Rapp som också betonar hur värdefullt det har varit att lyfta fram systemtänket som finns inom PBF.

Lärdomar att ta med framåt

Det första året har framför allt handlat om dialog och ömsesidigt lärande mellan kommuner, regioner och PBF och ur det har ett antal viktiga insikter växt fram.

  • Kommun och region behöver arbeta tillsammans och gemensamt äga frågan.
  • Bred förankring är avgörande.
  • Förankringsarbetet behöver få ta tid.
  • Varje kommun har sin unika kontext och olika förutsättningar, även inom samma region finns stora skillnader.
  • Data bör tas fram på så lokal nivå för att skapa intresse, förståelse och engagemang.
  • I många kommuner görs redan bra arbete som PBF kan bygga vidare på.
  • Det är viktigt att inledningsvis skapa kunskap och förståelse för grundproblematiken kring barnfetma, samt behovet av att jobba på olika systemnivåer och vad det innebär.
  • Hela organisationen behöver samarbeta och ta gemensamt ansvar.

Läs mer om PBFs samarbete med kommuner och regioner

PBF bjuder in pilotkommuner

Systemtransformation i datadrivna kommuner

Nästa steg: samarbete med kommuner och regioner